Xây dựng nông thôn mới ở Đakrông đạt nhiều kết quả quan trọng

Thứ năm - 20/08/2020 03:24
Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Đakrông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cùng chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tham gia tích cực chương trình xây dựng NTM ở địa phương.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp xã Triệu Nguyên xây dựng nông thôn mới - Ảnh: SP​
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp xã Triệu Nguyên xây dựng nông thôn mới - Ảnh: SP​
  
Khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Đakrông gặp không ít khó khăn, nhất là việc đầu tư để xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn NTM. Huyện có 13/ 14 xã , thị trấn, dân số khoảng 7.803 hộ, với 37.752 người; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 52%, (trong đó tỉ lệ hộ nghèo vùng nông thôn chiếm 55%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 4 triệu đồng/người; điểm xuất phát xây dựng NTM thấp. Toàn huyện mới có 2 xã đạt 3 tiêu chí, 11 xã đạt 1 - 2 tiêu chí; trình độ dân trí không đồng đều, tồn tại nhiều hủ tục, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Do đó, chưa phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM...
 
Từ những khó khăn đó, huyện đã xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh. Vì vậy, các vấn đề “tam nông” trên địa bàn huyện phải được giải quyết đồng bộ, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng lĩnh vực để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư.
 
Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện không chỉ là nhiệm vụ của nông dân, ở khu vực nông thôn mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xây dựng NTM vừa là yêu cầu, vừa là nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện theo hướng tập trung các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại ở nông thôn; xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch.
 
Huyện ủy Đakrông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình xây dựng NTM tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và trách nhiệm trong xây dựng NTM. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp lồng ghép, triển khai các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, đối tượng. Cung cấp 95 cuốn sổ tay tổng hợp các văn bản hướng dẫn về thực hiện Bộ tiêu chí về xã NTM; 45 cuốn sổ tay về hướng dẫn phát triển sản xuất trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, phát 65 đĩa tuyên truyền… Đội tuyên truyền NTM của huyện kết hợp với đội xung kích của các xã tổ chức 6 cuộc thi tìm hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về chương trình xây dựng NTM; giao lưu văn nghệ, lồng ghép các nội dung tuyên truyền NTM. Từ đó, tạo ra phong trào tự nguyện đóng góp sức người, sức của để thực hiện các tiêu chí về NTM, cụ thể như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo” của UBMTTQVN huyện; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình tiết kiệm vốn vay thôn, bản của Hội LHPN huyện…
 
Đến nay, đã có 100% xã, thị trấn có mô hình với 288 nhóm/4.812 thành viên, tổng số tiền tiết kiệm hằng năm được chia trên 5 tỉ đồng. Bằng nhiều phong trào thi đua, nhiều giải pháp thực hiện, trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác trong hội viên phụ nữ, 10 năm qua đã có 100% hộ nghèo được giúp đỡ, trong đó có 356 hộ thoát nghèo, đạt 7,5% trong tổng số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Phong trào “4 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập nghiệp” gắn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” của Huyện đoàn đã huy động trên 1.800 ngày công giúp đỡ các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn..; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài trên 14 km trong chương trình “Ánh sáng đường quê”. Phong trào 3 hiến “ Hiến kế, hiến công, hiến đất” của Hội CCB huyện cũng đã phát huy hiệu quả trong xây dựng NTM…
 
Với vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, trong điều kiện đời sống còn khó khăn nhưng người dân toàn huyện đã thể hiện tinh thần đoàn kết, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hiến đất, tài sản, kinh phí xây dựng NTM… Qua 10 năm, tổng nguồn đóng góp của người dân trên 15 tỉ đồng (quy đổi từ nhiều nguồn đóng góp). Có 189 hộ hiến đất với diện tích 96.288 m2 . Tổng nguồn lực của các doanh nghiệp và các tổ chức khác đóng góp trên 87 tỉ đồng, trong đó điển hình như: Tập đoàn Viettel Quân đội hỗ trợ trên 55 tỉ đồng giúp địa phương xây dựng các công trình thiết yếu về giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, nhà ở cho hộ nghèo, giống cây trồng, vật nuôi… Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hỗ trợ 12 tỉ đồng giúp xã A Vao xây dựng nhà văn hóa, hệ thống nước sinh hoạt… Tổng số vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010- 2019 của huyện ước thực hiện 1.206.820 triệu đồng.
 
Từ các nguồn vốn trên, huyện đã đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp 176 km đường giao thông nông thôn. Kết cấu hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng. Sự nghiệp y tế, giáo dục- đào tạo đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống phát thanh- truyền hình, bưu chính - viễn thông, các kết cấu hạ tầng khác được tăng cường, góp phần quan trọng nâng cao năng lực phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Ngành nông nghiệp phát triển khá toàn diện. Đến nay 14 xã, thị trấn đảm bảo một phần an ninh lương thực và đã có các sản phẩm nông sản bán ra ngoài địa bàn. 100% xã có trạm bưu điện văn hóa; hằng năm tạo việc làm mới cho hơn 800 lao động... Việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống ổn định, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh trên địa bàn.
 
Những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Đakrông đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đưa thu nhập bình quân đầu người từ 4 triệu đồng vào năm 2010, tăng lên 27,5 triệu đồng vào năm 2020; tỉ lệ hộ nghèo giảm hằng năm trên 5%. Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng số tiêu chí đạt được trong toàn huyện là 155, tăng 68 tiêu chí so với năm 2015. Bình quân đạt 12 tiêu chí /xã và 1 xã (Triệu Nguyên) được công nhận đạt chuẩn NTM. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững… Đó là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đakrông đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay2,049
  • Tháng hiện tại206,084
  • Tổng lượt truy cập8,615,726
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây