Ủy ban Mặt trận huyện Triệu Phong tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 16/05/2017 23:19
Trong những năm qua, UBMTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong luôn làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong công tác triển khai thực hiện các nội dung Mặt trận tham gia xây dựng Nông thôn mới (XD NTM). Trong đó coi trọng công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, phát huy nội lực, chung tay góp sức XD NTM. Các tổ chức thành viên trong khối mặt trân đã chủ động phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia về XD NTM.
Xã Triệu Phước huy động sức dân bê tông hóa giao thông nông thôn
Xã Triệu Phước huy động sức dân bê tông hóa giao thông nông thôn
Thông qua việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy đã đi vào thực tiễn cuộc sống và làm chuyển biến khá rõ nét bộ mặt nông thôn. Đặc biệt, sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã dựa vào các tiêu chí về XD NTM để tuyên truyền và tổ chức thực hiện. Phong trào hiến công, hiến đất, hiến kế và ủng hộ tiền của để XD NTM đã trở thành phong trào rộng lớn được nhân dân tích cực hưởng ứng. Huy động sức dân đóng góp hơn 13.000 ngày công trị giá thành tiền gần 1,5 tỷ đồng. Kêu gọi nguồn lực từ con em làm ăn xa quê hương, các nhà tài trợ bằng tiền gần 5 tỷ đồng; có hơn 182.200 m2 đất được nhân dân các xã tự nguyện hiến tặng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.
Song song với việc tổ chức vận động nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, UBMT huyện luôn làm tốt công tác phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách phù hợp liên quan đến công tác vận động quần chúng. Trên cơ sở đó, MTTQVN huyện đã xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động chỉ đạo Mặt trận xã, thị trấn và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động trong nhân dân thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia về XD NTM.
Chủ động giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở liên qua đến NTM, đảm bảo các nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; Phối hợp với các cấp chính quyền vận động quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, qua đó khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của nhân dân, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong XD NTM.
Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở đã hoạt động có hiệu quả thiết thực, giám sát nhiều công trình xây dựng có chất lượng, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. UBMTTQ huyện phối hợp với UBMTTQ VN tỉnh tổ chức 12 lớp tập huấn cho hơn 1.000 thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân để nâng cao nghiệp vụ, năng lực hoạt động. Đã giám sát được hơn 500 công trình xây dựng cơ bản trị giá hàng chục tỷ đồng, hạn chế được tiêu cực thất thoát trong xây dựng và nâng cao chất lượng công trình.
 Mặt trận các cấp trong huyện đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai học tập nghiên cứu các chuyên đề Hồ Chí Minh cho hơn 5.600 lượt người cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân. Thông qua Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động… đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận phát động. 
Từ thực tiễn sinh động ở địa bàn dân cư, các nội dung của cuộc vận động được Mặt trận các cấp cụ thể hóa bằng nhiều hình thức sáng tạo, có sức lan tỏa lớn, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và tính tự quản trong cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần giải quyết những bức xúc, nhu cầu thiết yếu chính đáng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Việc thực hiện quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ …
Đặc biệt, trong năm 2014, thông qua “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, Thường trực UBMTTQVN huyện đã chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức phát động phòng trào “Không tổ chức uống rượu, bia trong đêm trước lễ cưới” tại 156 khu dân cư. Phong trào đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội thiết thực. Qua đó không chỉ góp phần tiết kiệm về kinh tế mà còn góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội và tạo nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn huyện.
Việc “Chỉnh trang NTM” luôn được MTTQ các cấp trong huyện thường xuyên quan tâm. Năm 2013, UBMTTQVN huyện đã chọn xã Triệu Thuận để tổ chức với quy mô cấp huyện tại xã Triệu Thuận; năm 2015, tiếp tục được tổ chức tại khu dân cư Bích La Đông, xã Triệu Đông đã được đông đảo các tầng lớp nhân hưởng ứng tích cực bằng chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường tại các khu dân cư nhằm góp phần làm cho cảnh quan nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang khởi sắc.
Đến nay, UBMT các cấp trong huyện đã phát động được hơn 200 mô hình, trong đó: 75 mô hình “Khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”; 74 mô hình “Khu dân cư không có tội phạm”; 73 mô hình “Khu dân cư kết hợp hài hòa giữa xóa đói giảm nghèo với bảo vệ môi trường sinh thái” và nhiều mô hình tự quản khác trong nhân dân đã góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia về XD NTM.
Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã vận động được gần 25 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới hơn 2.400 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ sửa chữa hàng trăm nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 400 triệu đồngHỗ trợ mua giống, cây con, hỗ trợ khó khăn, cứu đói, chữa bệnh; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ cứu trợ thiên tai với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng.
Công tác cứu trợ được tiến hành thường xuyên và kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Công tác quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ Cứu trợ thiên tai” đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng.
Với sự vào cuộc và tham gia tích cực của Mặt trận và các đoàn thể xã hội, đến nay toàn huyện Triệu Phong đã có 5 xã hòan thành chương trình, mục tiêu quốc gia về XD NTM gồm: Triệu Thành, Triệu Phước, Triệu Thuận, Triệu Trạch và Triệu Đại...   
          Để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM, UBMT các cấp trong huyện tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện qua từng thời kỳ để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân. Chủ động tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Triệu Phong chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được nâng cao về chất lượng cả chiều rộng lẫn chiều sâu; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" với nội dung trọng tâm là “Xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo” đã thu được kết quả cao, đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật trong công tác Mặt trận trong những năm qua.
Vai trò, vị thế của Mặt trận các cấp trong huyện ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị, xứng đáng là địa chỉ tập hợp sức mạnh của quần chúng; đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp. Mặt trận thực sự là chỗ dựa tin cậy để nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình. Đồng thời, UBMT huyện Triệu Phong luôn là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia về XD NTM trong giai đoạn tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Thanh Ba

Nguồn tin: Trang thông tin điện tử huyện Triệu Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,793
  • Tháng hiện tại59,265
  • Tổng lượt truy cập8,084,748
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây