Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thứ ba - 09/05/2017 05:30
​ KẾ HOẠCH Tổ chức “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1662 /QĐ-BNN-VPĐP ngày 4 /5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. MỤC ĐÍCH
1. Tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
2. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan toả lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các cơ quan báo chí.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TÁC PHẨM DỰ GIẢI
1. Nội dung:
Các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”tập trung phản ảnh nội dung sau đây:
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp;
- Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước;
- Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 
- Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
2. Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi:
- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 04 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử.
- Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung...
- Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút. 
- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài...).
Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2020.
3. Đối tượng dự thi:
- Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
- Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.
III. THỜI GIAN:
- Tổ chức Lễ phát động: dự kiến trong tháng 5/2017 tại Hà Nội.
- Nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2017: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2017.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2018: tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2019: tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm trước được tham gia xét chọn tổng kết giai đoạn.
- Tổ chức chấm bắt đầu từ ngày 21/10 hàng năm.
- Công bố giải thưởng hàng năm: dự kiến vào dịp tổ chức Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (ngày 14/11) tại Hà Nội.
- Công bố giải thưởng cả giai đoạn vào thời điểm gắn với tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 hoặc tại thời điểm thích hợp.
IV. THỂ LỆ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Thể lệ cuộc thi:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nghiên cứu và ban hành thể lệ cuộc thi.
2. Cơ cấu giải thưởng:
Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí dự thi như sau:
- Giải A: 01 giải, giá trị 15 triệu đồng + Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 7 triệu đồng;
- Giải C: 03 giải, mỗi giải giá trị 5 triệu đồng;
- Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi giải giá trị 3 triệu đồng;
- Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện;
- Ban hành Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi;
- Ban hành các văn bản liên quan đến việc tổ chức thực hiện;
- Tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, tổ chức tổng kết và đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền của cuộc thi;
- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Cổng thông tin điện tử của Chương trình nông thôn mới để giới thiệu thông tin về Cuộc thi, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu dự thi và đoạt giải.
- Chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường tuyên truyền và tích cực hưởng ứng cuộc thi;
- Hằng năm bố trí kinh phí từ hoạt động truyền thông thuộc Đề án Truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các nguồn lực khác để tổ chức thực hiện.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tích cực tham gia cuộc thi, tăng cường thông tin, tuyên truyền về cuộc thi.
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi;
- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo cuộc thi.
- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để giới thiệu thông tin về cuộc thi, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu dự thi và đoạt giải.
3. Hội Nhà báo Việt Nam:
- Chỉ đạo, khuyến khích các chi hội, các hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi.
- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký cuộc thi.
- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Website của Hội để giới thiệu thông tin về cuộc thi, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu dự thi và đạt giải.
- Vận động các nhà tài trợ tham gia hỗ trợ cuộc thi.
4. Báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay, Nông thôn Việt:
- Phối hợp xây dựng Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi.
- Tham gia Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo cuộc thi.
- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Website của báo, tạp chí để giới thiệu thông tin về cuộc thi, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu dự thi và đoạt giải.
- Vận động các nhà tài trợ tham gia hỗ trợ cuộc thi.
6. Các cơ quan, đơn vị khác: các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức có chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (Hội Cựu chiến binh, Trung ương Hội người cao tuổi, Trung ương Hội Phụ nữ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Agribank…):
- Tổ chức quảng bá, tuyên truyền cuộc thi đến các địa phương, các đơn vị thành viên.
- Vận động tài trợ, phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch của cuộc thi.
7.  Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi:
a) Ban Chỉ đạo: do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập gồm:
- 01 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban;
- 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban;
- 01 Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban.
- Các thành viên là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan.
b) Ban Tổ chức: do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập hàng năm, gồm:
- Cục trưởng - Chánh Văn phòng - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Trưởng ban;
- Lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban;
- Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban;
- Lãnh đạo Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban;
- Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban;
- Lãnh đạo Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;
- Lãnh đạo Trung tâm Tin học & Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;
- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Ủy viên;
- Tổng biên tập các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay, tạp chí Nông thôn Việt, Ủy viên;
- Trưởng phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Ủy viên.
c) Hội đồng giám khảo:
Hội đồng Giám khảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập hàng năm. Gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng.
Hội đồng bao gồm các nhà báo, chuyên gia am hiểu về các lĩnh vực của cuộc thi, cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ (Bộ Nông nghiệp & PTNT), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam), Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn Việt (Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đại diện nhà tài trợ (nếu có).
d) Tổ Thư ký:
Tổ thư ký do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương quyết định thành lập hàng năm. Là bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo cuộc thi.
Tổ thư ký gồm cán bộ từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ Nông nghiệp & PTNT), Cục Báo chí, Cục Phát thanh và Truyền hình (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam).
8. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại chúng trên cả nước.
- Thành lập chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Cổng thông tin Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Báo Nông nghiệp Việt Nam, báo Nông thôn ngày nay, trang điện tử Tạp chí Nông thôn Việt để giới thiệu thông tin liên quan đến Cuộc thi; giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu tham gia cuộc thi và đoạt giải.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm bố trí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Từ nguồn kinh phí huy động, vận động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước./.
 
 
Phụ lục. KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
 
Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới
gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020

 
 
 
TT Nội dung nhiệm vụ Hình thức văn bản Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện
1 Xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trình Lãnh đạo Bộ duyệt Quyết địnhcủa Bộ trưởng Bộ NN&PTNT VPĐP NTM Trung ương - Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê
- Cục Báo chí, Cục PTTH (Bộ TTTT)
- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)
Tháng 4/2017
2 Thành lập Ban Chỉ đạo
 
 
Thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi
- Quyết định của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT;
- Quyết định của Trưởng  Ban Chỉ đạo Cuộc thi
VPĐP NTM Trung ương - Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê.
- Cục Báo chí, Cục PTTH (Bộ TTTT)
- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)
Tháng 4, 5/2017
3 Xây dựng Thể lệ Cuộc thi trình Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Quyết định của Trưởng  Ban Chỉ đạo Cuộc thi VPĐP NTM Trung ương - Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê.
- Cục Báo chí, Cục PTTH (Bộ TTTT)
- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)
Tháng 4, 5/2017
4 Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt (dự kiến đầu tháng 5/2017) Quyết định của Trưởng  Ban Chỉ đạo Cuộc thi VPĐP NTM Trung ương - Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê.
- Cục Báo chí, Cục PTTH (Bộ TTTT)
- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)
Tháng 5/2017
5 Xây dựng Quy chế chấm thi trình Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi Quyết định của Trưởng  Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hội đồng Giám khảo - VPĐP NTM Trung ương
- Cục Báo chí, Cục PTTH (Bộ TTTT)
- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)
 
Tháng 5, 6/2017
6 Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng Kế hoạch VPĐP NTM Trung ương - Các báo, tạp chí liên quan
- Cục Báo chí, Cục PTTH (Bộ TTTT)
- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)
Từ 2017-2020
7 Thành lập chuyên trang trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ NN & PTNT, Chương trình MTQG xây dựng NTM để giới thiệu thông tin Cuộc thi Chuyên trang Trung tâm Tin học và Thống kê
VPĐP NTM
- Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch;
- VPĐP NTM Trung ương.
Tháng 6/2017
8 Tiếp nhận và sàng lọc, xét chọn các tác phẩm báo chí dự thi Các tác phẩm Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký - Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) Từ tháng 5/2017 – 10/2020
9 Xây dựng kế hoạch và tổ chức trao giải hằng năm, vinh danh các nhà tài trợ Cuộc thi Kế hoạch VPĐP NTM Trung ương - Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê.
- Cục Báo chí, Cục PTTH (Bộ TTTT)
- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)
Tháng 10 hằng năm
10 Tổng kết 5 năm trao giải và vinh danh các nhà tài trợ Cuộc thi Kế hoạch VPĐP NTM Trung ương - Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và Thống kê.
- Cục Báo chí, Cục PTTH (Bộ TTTT)
- Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam)
 
Năm 2020

Nguồn tin: nongthonmoi.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,762
  • Tháng hiện tại21,414
  • Tổng lượt truy cập8,639,856
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây