Khởi sắc trên những vùng quê nông thôn mới

Chủ nhật - 15/11/2015 19:34
Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước với nhiều nội dung và có tính toàn diện, nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân. Quảng Trị chọn phạm vi triển khai thực hiện xây dựng NTM tại 117 xã, trong đó, có 1 xã chỉ đạo điểm của Trung ương, 8 xã điểm của tỉnh, 21 xã điểm của huyện. Qua 5 năm triển khai thực hiện trên tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, hợp sức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đã khai thác và phát huy hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh trên nhiều lĩnh vực, làm cho bức tranh nông thôn mới ngày thêm khởi sắc…
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới
Chương trình MTQG xây dựng NTM được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, từ tỉnh đến cơ sở kịp thời thành lập và kiện toàn, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành hệ thống ban chỉ đạo điều hành NTM, đồng thời triển khai chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM đồng bộ và kịp thời; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ phụ trách công tác NTM từ tỉnh đến huyện, xã; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay trong xây dựng NTM. Đặc biệt, xác định mục tiêu lớn nhất của xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, tỉnh đã chọn cách tiếp cận phù hợp, lấy tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân làm khâu đột phá mà trọng tâm là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM; tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của chính người dân nông thôn… 

Qua hơn 5 năm triển khai xây dựng, tiềm năng thế mạnh ở những vùng quê nông thôn mới được đánh thức và phát huy hiệu quả. Tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng; tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông-lâm-ngư nghiệp giai đoạn 2011-2015 đạt 4%/ năm; sản lượng lương thực có hạt đạt từ 24,5- 25 vạn tấn/năm. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng KT-XH ở khu vực nông thôn ngày càng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống ở vùng nông thôn. Xây dựng NTM đang từng bước góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa... Sự nghiệp GD&ĐT tiếp tục được quan tâm và phát triển toàn diện, với kết quả phổ cập giáo dục THCS tại 117 xã tiếp tục được duy trì, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 71% (83/117 xã). Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cơ sở vật chất, trang thiết bị về y tế tiếp tục được quan tâm. Đến tháng 9/2015, có 66/117 xã có trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng gia đình, làng bản văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Toàn tỉnh có 140.096/157.802 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt 88,8%), 972/1.066 làng, bản được công nhận văn hóa (đạt 91,1%); thu nhập và điều kiện sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Môi trường khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh, chuồng, trại chăn nuôi được tập trung đầu tư. Dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy, ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Theo thống kê, hiện nay, tổng số tiêu chí NTM của 117 xã trong toàn tỉnh đạt trên 1.330 tiêu chí; 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là: Vĩnh Thạch, Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh) và Tân Hợp (Hướng Hóa); các xã Triệu Thành (Triệu Phong), Hải Thượng (Hải Lăng), Gio Sơn (Gio Linh), Tân Liên (Hướng Hóa) đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM. Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM, tiêu biểu như: Phong trào “Thắp sáng đường quê” của UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” của Hội LHPN tỉnh, công tác di dời mồ mã, cải tạo đồng ruộng tại huyện Cam Lộ... Đặc biệt, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, mục tiêu của chương trình, từ đó, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ để xây dựng NTM. Tính lũy kế, sau 5 năm triển khai thực hiện, tổng nguồn lực huy động đóng góp của nhân dân quy ra tiền mặt trên 530 tỷ đồng. Những thành quả đạt được trong xây dựng NTM chính là nền tảng quan trọng để Quảng Trị tiếp tục đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM trong giai đoạn mới, hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 59 xã đạt chuẩn NTM, 58 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên, số lượng tiêu chí tăng thêm bình quân của mỗi xã là 1 - 2 tiêu chí/ năm. Kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, môi trường sinh thái được bảo vệ… 

Anh Phan Ngọc Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy cho biết, khi được chọn làm xã điểm xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Vĩnh Thủy xem đây là vinh dự đồng thời cũng là thách thức lớn để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, đưa quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới mà Đảng, Nhà nước phong tặng. Cuối năm 2014, Vĩnh Thủy đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Từ xây dựng NTM thành công, quê hương Vĩnh Thủy ngày thêm khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững, kết cấu hạ tầng được đầu tư khá hoàn thiện…, và đặc biệt là đời sống nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt hơn 31 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,86%”. 

Cũng như xã Vĩnh Thủy, xã Tân Liên đang trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM ở huyện miền núi Hướng Hóa. Hiện nay, xã đang hoàn thiện những thủ tục cần thiết để xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Anh Phan Châu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Liên cho biết: “Hơn 4 năm qua, Tân Liên đã nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được thành quả đáng tự hào khi hoàn thành xuất sắc 19/19 tiêu chí NTM. Xây dựng thành công xã NTM đã làm cho đời sống người dân không ngừng nâng cao. Đến năm 2020, Tân Liên phấn đấu xây dựng xã trở thành mô hình NTM tiêu biểu cho thời kỳ CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, có kinh tế phát triển bền vững, hạ tầng KT-XH văn minh hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội, QP-AN, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh tiêu biểu”. 

Hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM chính là thành quả bước đầu trong tiến trình xây dựng và phát triển quê hương, đồng thời cũng là động lực quan trọng để Vĩnh Thủy, Tân Liên cũng như những vùng quê NTM khác trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM một cách bền vững, tiến tới xây dựng NTM phát triển toàn diện theo hướng văn minh, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội... 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay976
  • Tháng hiện tại196,631
  • Tổng lượt truy cập8,606,273
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây