Nỗ lực cho thôn xóm bình yên

Thứ năm - 29/06/2017 04:44
Những năm qua, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tỉnh đã phát triển sâu rộng, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, phong trào được triển khai rộng khắp trên các địa bàn khu dân cư đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Làng quê no ấm
Làng quê no ấm

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai có hiệu quả, mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khơi dậy ý thức tự giác tham gia của toàn dân, đề cao cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh ngay từ trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

 

Các hình thức tuyên truyền được sử dụng chủ yếu như kết hợp giữa việc sử dụng có hiệu quả hệ thống loa truyền thanh địa phương với việc huy động các tổ chức đoàn thể, xã hội, những người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong tổ dân phố... cùng hoạt động. Qua đó hình thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp ở mọi nơi, đến mọi nhà, mọi người trong cộng đồng dân cư về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 1.012/1.144 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 91% và 144.174/159.320 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,8%. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp trong tỉnh cũng đã phối hợp với các đoàn thể xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ hòa giải”, “Tổ tự quản”, câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”..., phát triển sâu rộng các phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”...

 

Phối hợp với chính quyền các địa phương hướng dẫn các thôn, bản, khu phố, các tổ nhân dân tự quản tổ chức họp dân phát động đăng ký “ Gia đình thực hiện tốt đăng ký tạm vắng, tạm trú”, “Gia đình không có người nghiện ma túy”... Phổ biến quy định các hiệu lệnh tập hợp dân khi có hiện tượng mất ổn định an ninh, trật tự trong tổ dân cư, thôn, xóm..., từ đó nhằm tạo ra sức mạnh đoàn kết trong nhân dân đấu tranh trấn áp tội phạm và hòa giải những mâu thuẫn trong khu dân cư.

 

Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo mặt trận và công an các huyện, thị, thành phố hàng năm chọn các địa bàn trọng điểm để thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, trật tự an toàn xã hội, qua đó tổng kết để nhân rộng phong trào ra toàn tỉnh. Để nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ mặt trận các cấp, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã lồng ghép nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào chương trình tập huấn cho cán bộ cơ sở. Phối hợp với Công an tỉnh mở các lớp chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy cho cán bộ mặt trận cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 

Đến nay, đã có 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 141/141 xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, có nhiều đơn vị đã triển khai đồng bộ, hiệu quả như huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Gio Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà... Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm luôn được mặt trận các cấp trong tỉnh lồng ghép, gắn với việc thực hiện các phong trào khác như: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

 

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác đấu tranh phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm cũng được mặt trận các cấp quan tâm thực hiện. UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với các lực lượng công an thiết lập được hàng trăm hòm thư tố giác, đường dây nóng và một số hình thức khác như: phản ánh, tố giác trực tiếp, vận động gia đình có con em phạm tội và những đối tượng phạm tội ra tự thú, tự báo... Thông qua các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, theo thống kê của các cơ quan chức năng, qua 5 năm (2012- 2017), nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 8.500 nguồn tin liên quan đến tội phạm.

 

Trong đó có từ 65-70% nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng công an và các cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật. Với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, sự phối hợp của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc, nhiều đối tượng phạm tội, góp phần hạn chế sự gia tăng của tội phạm, giữ vững và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Cảm hóa, giáo dục những đối tượng lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư cũng là một trong những nội dung quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm hạn chế tình trạng phát sinh và tái phạm tội.

 

Từ năm 2012 đến nay, mặt trận các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, những người có uy tín ở khu dân cư đã vận động, cảm hóa, giáo dục được trên 3.000 đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng, trên 1.000 đối tượng được giúp đỡ tạo việc làm. Bên cạnh đó, các địa phương đã tiến hành thực hiện công tác cảm hóa giáo dục cho nhiều đối tượng lầm lỗi, chẳng hạn như thành phố Đông Hà tổ chức cho hàng nghìn lượt người tham gia quản lý, giáo dục 947 người lầm lỗi tại cộng đồng, trong đó có 528 người tiến bộ; huyện Vĩnh Linh cảm hóa, giáo dục được trên 700 đối tượng; huyện Triệu Phong đã cảm hóa, giáo dục 100 đối tượng tiến bộ, trở thành người lương thiện có ích cho gia đình và xã hội... Số đối tượng được giáo dục tiến bộ chiếm tỷ lệ khá cao, đạt từ 70-80%.

 

Đặc biệt, Mặt trận và các đoàn thể thành viên đã phối hợp tổ chức và xây dựng được 950 tổ hòa giải ở cơ sở. Các tổ hòa giải đã giải quyết, hòa giải nhiều vụ tranh chấp đất đai, ranh giới, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Tính đến nay, các địa phương đã tổ chức hòa giải được trên 4.250 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Thực tế thời gian qua cho thấy, việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã làm giảm bớt tình trạng phạm tội tại nhiều địa phương, ngăn chặn được nhiều đối tượng có hành vi phạm tội, sử dụng ma túy...

 

Đã có nhiều người được cảm hóa, giáo dục đã trở lại tái hòa nhập cộng đồng, được chính quyền địa phương và các đoàn thể quan tâm tạo việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Để phong trào ngày càng hoạt động hiệu quả và đi vào chiều sâu, trong thời gian tới mặt trận các cấp trong tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời tổ chức phối hợp với các tổ chức thành viên mặt trận, các ban, ngành chức năng ra quân biểu dương, cổ vũ, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và hưởng ứng tháng cao điểm của phong trào...

 

 

Tác giả bài viết: Lệ Như

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay10,093
  • Tháng hiện tại63,509
  • Tổng lượt truy cập8,263,806
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây