Quảng Trị phát động phong trào thi đua "Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

Thứ ba - 13/12/2022 10:48
Nhằm huy động sự tham gia hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền và triển khai đồng bộ các phần việc xây dựng nôn thôn mới. Phối hợp lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội nhằm thực hiện thành công và duy trì tính bền vững của các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025 và phấn đấu đưa huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023.
Ông Hà Sỹ Đồng,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh phát biểu phát động tại buổi lễ.
Ông Hà Sỹ Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh phát biểu phát động tại buổi lễ.
Tối ngày 12/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh và Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Triệu Phong tổ chức Lễ phát động Phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới.

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hà Sỹ Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; ông Đào Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng dân cư nông thôn và toàn xã hội nên phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa đến khắp các vùng nông thôn trong toàn tỉnh; trở thành một cuộc vận động với quy mô lớn, huy động toàn bộ các lực lượng của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 63/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí bình quân đạt 16,1 tiêu chí/xã (tăng 12,5 tiêu chí/xã so với năm 2010), có 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của người dân khu vực nông thôn tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2010; văn hóa xã hội ngày càng nâng cao về chất lượng; hệ thống chính trị ngày càng được cũng cố; an ninh, trật tự được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới có phần chững lại ở những thời điểm chuyển tiếp giai đoạn của Chương trình.  Sự chỉ đạo còn chưa đồng bộ, có lúc, có nơi cấp ủy chính quyền chưa sát sao, chưa quyết liệt, dẫn đến phát triển nông thôn không đồng đều, thậm chí có địa phương có cùng điều kiện giống nhau nhưng kết quả đạt được rất khác nhau; một số địa phương sau khi được công nhận đạt chuẩn lại tự thỏa mãn, hài lòng với kết quả đạt được, công tác hậu kiểm sau đạt chuẩn chưa được nghiêm túc thực hiện. Một số địa phương thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn mang tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ từ nhà nước, thiếu sự quyết tâm, phát huy nội lực nên tiêu chí nông thôn mới ở các địa phương này đạt rất thấp.

Bên cạnh đó, mặt trái của kinh tế thị trường đã có những tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nông thôn, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một; một số tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh, an toàn xã hội của khu vực nông thôn....; môi trường sống ở nông thôn vẫn là vấn đề một số nơi còn bức xúc, người dân vẫn còn thiếu nước sạch; chưa có nhiều các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản bền vững cho người dân, các nội dung về phát triển y tế, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa vẫn còn nhiều bất cập,  đời sống của người dân khu vực nông thôn mặc dù được cải thiện nhưng còn thấp hơn so với mức bình quân chung của tỉnh.

Giai đoạn 2021-2025 tiêu chí xây dựng nông thôn mới được nâng lên về chất với mức cao hơn với định hướng xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo được sự hài lòng của người dân. Để tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-TU/NQ ngày 04/11/2021 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu đề ra, đến năm 2025, có thêm 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 09 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí; có ít nhất 40% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Để phát huy những thành công đã đạt được và tiếp tục phát triển phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ông Hà Sỹ Đồng, đề nghị đề nghị UBMTTQVN các cấp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương và kêu gọi người dân cùng chung sức, đồng, lồng quyết tâm thực hiện phong trào Quảng Trị chung sức xây nông thôn mới với các nội dung quan trọng sau:Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân về nội dung, ý nghĩa và nhiệm vụ thực hiện xây dựng nông thôn mới; có chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải  pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm và bước đi phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp. Thúc đẩy triển khai chương trình OCOP gắn với các sản phẩn nông lâm nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của địa phương theo chuỗi giá trị, kết hợp với thu hút đầu tư, phát triển du lịch nông thôn; ứng dụng khoa học Công nghệ, chuyển đổi số trong xây dựng nông mới; Có giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nguồn huy động từ nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tích cực cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển các mô hình thôn, bản xanh - sạch - đẹp, kết hợp giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của địa phương, từng bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, miền quê đáng sống.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, ông Đào Mạnh Hùng cho biết, MTTQ các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn tỉnh đồng tình cao với các nội dung trọng tâm về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 mà Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh phát động tại buổi lễ, đồng thời quyết tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân theo hướng mỗi người dân đều là một chủ thể thực sự xây dựng nông thôn; tập trung các hoạt động tạo nên khác biệt về chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo thêm nhiều vùng quê đáng sống bằng chính sự sáng tạo của người dân và những giá trị mới được tạo ra; nâng cao năng lực hiểu biết về chính sách, pháp luật và kỹ năng quản trị sản xuất, quản trị rủi ro cho cộng đồng cư dân nông thôn thông qua ứng dụng số rộng rãi

Với tinh thần phấn khởi, thi đua, quyết tâm cao, cộng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận tổ quốc, các Hội, đoàn thể và sự hưởng ứng đông đảo của mọi người dân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để Phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Nguồn tin: Lê Vân, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay710
  • Tháng hiện tại111,914
  • Tổng lượt truy cập8,312,211
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây