Quyết tâm xây dựng Gio Linh trở thành huyện nông thôn mới

Thứ năm - 21/07/2022 03:35
Ngày 23/3/1990, sau 13 năm hợp nhất huyện Bến Hải, huyện Gio Linh được lập lại với bao khó khăn bề bộn, xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng lạc hậu, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển, thương mại - dịch vụ hầu như chưa có gì. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự phấn đấu bền bỉ, tinh thần lao động cần cù sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Gio Linh từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cả nước, cả tỉnh để phát triển đi lên.
Đường lên miền Tây Gio Linh hôm nay - Ảnh: PV
Đường lên miền Tây Gio Linh hôm nay - Ảnh: PV
 
Nền kinh tế của huyện phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hằng năm đạt 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 đạt 177 tỉ đồng, đạt 197% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm. Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đã làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư các dự án như nhà máy điện năng lượng mặt trời Licogi Gio Thành 1, Gio Thành 2, mở rộng Quốc lộ 1, đường T100 ở Trung Sơn, đường tránh thành phố Đông Hà, dự án T&T ở Gio Hải, cảng hàng không Quảng Trị... Kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, phát huy hiệu quả kinh tế, dân sinh. Thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng với nhiều loại hình, tăng trưởng bình quân hằng năm 9,56%. Kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể phát triển đúng hướng mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.
 
Việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt, Nhân dân hưởng ứng tích cực, đạt những kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang hơn. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư đồng bộ. Hiện có 10/15 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 66,7%; tổng số tiêu chí đạt 258 tiêu chí, bình quân đạt 17,2 tiêu chí/xã; huyện đạt 5/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Toàn huyện hoàn thành 20/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới và chuyển biến rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên.
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện Gio Linh tiếp tục tập trung chỉ đạo, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vừa là mục tiêu trọng tâm vừa là động lực để cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội quyết tâm thực hiện. Chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 27/7/2021 về “xây dựng huyện Gio Linh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025”. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình, xác định quan điểm chỉ đạo, mục tiêu chung và lộ trình tổ chức thực hiện, cũng như xác định các chính sách và nguồn lực, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo tổ chức thực hiện.
 
Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp. Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện chương trình đảm bảo công khai, dân chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra-giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện tốt công tác vận động, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận của người dân về việc huy động nguồn lực, bồi thường giải phóng mặt bằng, góp sức, góp công, góp của trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
 
Thứ hai, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Nêu cao vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình, trách nhiệm tham gia của cộng đồng, nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy tính năng động, sáng tạo của người dân trong tổ chức thực hiện. Kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới.
 
Thứ ba, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới huyện, xã đảm bảo tính khoa học, khả thi, hiệu quả nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện gắn với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới của các xã mới sáp nhập. Tổ chức công bố quy hoạch đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, quản lý quy hoạch đúng theo quy định. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nói riêng.
 
Thứ tư, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021- 2025. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng sản phẩm theo chương trình OCOP; đẩy mạnh xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.
 
Thứ năm, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa các nguồn lực cho giáo dục gắn với đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn.
 
Thứ sáu, thường xuyên rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện đã đạt. Huy động lồng ghép các nguồn lực nhằm giải quyết khó khăn về nguồn vốn.
 
Thứ bảy, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dồn điền, đổi thửa, chủ trương tích tụ ruộng đất tạo điều kiện sản xuất hàng hóa và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm gia tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn.
 
Thứ tám, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương trong kháng chiến, cần cù sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gio Linh quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa huyện Gio Linh đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,543
  • Tháng hiện tại204,384
  • Tổng lượt truy cập8,614,026
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây