Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 19/12/2023 20:35
Xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công trong Chương trình MTQG xây dựng NTM nên được các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm, từ đó tạo được sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.
Các pano tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ được thực hiện từ nguồn xã hội hóa
Các pano tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ được thực hiện từ nguồn xã hội hóa

      Góp phần thay đổi nhận thức của người dân

      Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính từ 2 xã NTM Cam An và Cam Thanh, xã Thanh An, huyện Cam Lộ có 2.453 hộ với 9.871 nhân khẩu. Để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, công tác tuyên truyền đã được xã Thanh An đẩy mạnh thực hiện. Bí thư Đảng ủy xã Thanh An Nguyễn Minh Đức cho biết: “Địa phương đã tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh, họp dân để kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về chương trình xây dựng NTM. Đồng thời tổ chức nhiều hội nghị để quán triệt, triển khai nội dung về xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ từ xã đến tận địa bàn khu dân cư... Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội cũng tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, lồng ghép các chương trình sinh hoạt hằng tháng để cán bộ và Nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nâng cao, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.
      Bên cạnh đó, xã Thanh An đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hay trong xây dựng NTM”. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên đã làm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng NTM, từ đó khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong Nhân dân, tạo động lực to lớn biến chương trình xây dựng NTM thành một phong trào ngày càng sâu rộng. Người dân hưởng ứng tích cực công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng giao thông nông thôn, chương trình thắp sáng đường quê, xây dựng các đường hoa, công tác chỉnh trang nông thôn... góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra. Với nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM, riêng trong năm 2023, xã Thanh An đã huy động từ nguồn lực xã hội hóa để xây dựng được 13 pano tuyên truyền tại các thôn với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Vận động 5 trường học trên địa bàn giúp đỡ, hỗ trợ 5 thôn thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu thông qua việc làm các tuyến đường hoa, các công trình tại khu dân cư...Nhân dân đã đóng góp 3,2 tỉ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao tại địa phương.
      Đối với xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM cũng được địa phương đặc biệt quan tâm, từ đó đã góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang Lê Vỹ cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện. Nhờ đó, những nội dung của 19 tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao được quán triệt sâu sắc trong tổ chức đảng và phổ biến sâu rộng trong toàn thể hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, các nội dung về xây dựng NTM còn được lồng ghép qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, các hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư, qua băng rôn, khẩu hiệu... Từ đó, làm cho từng người dân nhận thức đầy đủ, xác định rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” thành quả xây dựng NTM. Nhân dân đã tự ý thức những vấn đề cốt lõi từ đó thay đổi tư duy, nhận thức, không còn trông chờ, ỷ lại mà đã chủ động, tích cực, sáng tạo tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể”.

      Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền

      Đến thời điểm này, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 69/101 xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỉ lệ 68,3%), trong đó có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 14,58 tiêu chí/xã. Mục tiêu của tỉnh đến cuối năm 2023 phấn đấu có 73/101 xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỉ lệ 72,3%); có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm tỉ lệ 11,8%); các huyện Hải Lăng và Triệu Phong hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, huyện Cam Lộ cơ bản đạt các tiêu chí huyện NTM nâng cao; có 21 thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn thôn NTM. Đóng góp vào thành công chung đó phải kể đến hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các phong trào thi đua xây dựng NTM. Với chủ trương công tác tuyên truyền xây dựng NTM phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ, phát huy hiệu quả cao, tỉnh đã ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM; phát động phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng NTM.
      Nhiều địa phương đã tổ chức lễ phát động xây dựng huyện NTM; nhiều xã đã phát động phong trào xây dựng NTM hoặc kết hợp lồng ghép để thúc đẩy phong trào xây dựng NTM. Từ đó, tạo khí thế phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng NTM của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân... Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn như Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Cửa Việt, Tạp chí Nông thôn mới và nhiều cơ quan truyền thông khác đã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM; thường xuyên cập nhật tin tức, văn bản, thông tin điều hành, trên trang thông tin điện tử của chương trình xây dựng NTM. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, tiêu chí, lộ trình, các bước triển khai xây dựng NTM. Nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến với cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện xây dựng NTM, đồng thời chỉ rõ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương, chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tập trung giải quyết, tháo gỡ.
      Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối về thực hiện chương trình xây dựng NTM. Từ đó đã huy động sự tham gia vào cuộc, đóng góp tích cực của người dân trong triển khai nhiều hoạt động. Các đơn vị, địa phương xem việc tuyên truyền về xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng về mặt nội dung, hình thức đăng tải. Các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các sự kiện, các ngày lễ hội, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
      Mặt trận và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”...,qua đó tạo khí thế sôi nổi xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Với quan điểm xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng NTM theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững, tập trung khắc phục khó khăn, phát huy nội lực và tranh thủ mọi nguồn lực. Trong quá trình thực hiện, công tác vận động, tuyên truyền sẽ tiếp tục được địa phương đẩy mạnh với những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, chung sức đồng lòng xây dựng một Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguồn tin: Tin và ảnh Lệ Như báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay8,995
  • Tháng hiện tại53,577
  • Tổng lượt truy cập8,672,019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây