Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật - 07/06/2020 23:11

Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn Quyền Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị TRẦN THANH HIỀN.
Thưa ông! Đề nghị ông cho biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như thế nào?
 
- Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Kết quả đạt được là sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển toàn diện. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch đúng hướng, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tăng đều qua các năm, đến năm 2020 dự kiến đạt trên 4,5%. Sản lượng lương thực có hạt bình quân 27,89 vạn tấn/ năm. Chăn nuôi phát triển theo hình thức thâm canh bán công nghiệp, công nghiệp. Lâm nghiệp phát triển bền vững, độ che phủ rừng đạt 50%. Toàn tỉnh hiện có 23.429 ha rừng có chứng chỉ FSC, là tỉnh thuộc nhóm đứng đầu cả nước về rừng có chứng chỉ FSC. Năng lực đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thuỷ, hải sản không ngừng tăng lên. Bình quân mỗi năm sản lượng thủy sản đạt 35- 37 ngàn tấn. Công tác thủy lợi đầu tư đúng mục tiêu và định hướng, đảm bảo tưới trên 85% diện tích lúa 2 vụ với 50.479 ha. Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.
 
Đảng ủy Sở đã phối hợp với lãnh đạo Sở tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp. Xây dựng được nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo chuyển biến về phương thức sản xuất từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ sang cánh đồng lớn, áp dụng KH&CN, liên doanh liên kết, xây dựng thương hiệu. Kinh tế tập thể có bước thay đổi về chất lượng. Chương trình xây dựng NTM có những kết quả nổi bật, giai đoạn 2016- 2019 có 42 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 49/101 xã, dự kiến cuối năm 2020 có thêm 4- 6 xã đạt chuẩn. Cam Lộ là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM năm 2019. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã có 19 sản phẩm được công nhận cấp tỉnh. Đến năm 2020 có 95% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản được tăng cường. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng và có nhiều đổi mới, hỗ trợ, giới thiệu cho học viên khi tốt nghiệp có việc làm, nâng cao thu nhập.
 
- Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện ra sao, thưa ông?
 
- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng bộ đã tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 04- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên.
 
Thăm đồng kiểm tra năng suất lúa giống mới. Ảnh: HVA
 
Đảng uỷ Sở đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ đã lãnh đạo ban hành các quy định, hướng dẫn để cụ thể về công tác cán bộ như: Quy chế phân cấp, quản lý cán bộ; quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác…; thực hiện nghiêm công tác quy hoạch cán bộ các giai đoạn. Công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên được chú trọng thông qua việc giới thiệu sinh hoạt nơi cư trú, tổ chức diễn đàn về xây dựng chỉnh đốn đảng; thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm; làm tốt công tác phát triển đảng viên. Đến tháng 4/2020, Đảng ủy Sở đã kếp nạp 82 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 102% KH.
 
Đảng uỷ đã ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy đảng và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng và triển khai tốt các phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch; thực thi nghiêm kỷ luật trong đảng. Công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng thực hiện đạt kết quả tốt. Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác toàn khóa, nghiêm chỉnh thực hiện quy chế làm việc; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tính tiền phong gương mẫu và nêu gương của người đứng đầu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy cũng luôn kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các đơn vị sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, chi thường xuyên.
 
- Đề nghị ông cho biết, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ gì?
 
- Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới gồm: Sản lượng lương thực đạt 25- 26 vạn tấn; diện tích trồng lúa 47.000 ha/năm; đến năm 2025 sản lượng thủy sản 40.000 tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản 3.600- 3.800 ha; trồng rừng tập trung 6.500- 7.000 ha/năm; đàn trâu 22.000 con; đàn bò 70.000 con; đàn lợn 300- 330 ngàn con; tổng đàn gia cầm 3,5 triệu con; tưới chủ động trên 90% diện tích lúa 2 vụ, 5.500- 6.000 ha cây màu và cây công nghiệp; phấn đấu tối thiểu 2 huyện đạt chuẩn NTM; 75% số xã đạt chuẩn NTM; có từ 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; tỉ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 97,5%...
 
Về công tác xây dựng Đảng, 100% cán bộ đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; 100% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Đảng bộ hằng năm “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; kết nạp từ 45- 50 đảng viên…
 
Đảng bộ Sở tập trung lãnh đạo thực hiện nhóm nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm là: Đẩy mạnh sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị hàng hoá và đảm bảo an ninh lương thực. Phát triển cây công nghiệp, thực phẩm, dược liệu, ứng dụng công nghệ cao, có liên kết tiêu thụ. Phát triển chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp gắn với an toàn sinh học. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Đẩy mạnh phát triển thuỷ sản, ứng dụng KH&CN vào sản xuất. Từng bước đầu tư hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng nghề cá. Đầu tư, phát triển hệ thống thủy lợi đồng bộ. Nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM. Triển khai chương trình OCOP phù hợp.
 
Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chiến lược phát triển KTXH. Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Củng cố, kiện toàn các chi uỷ; chỉ đạo các chi bộ xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa đảng và chính quyền; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát... Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quy hoạch, đào tạo cán bộ về nghiệp vụ và lý luận chính trị. Làm tốt công tác phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt CCHC. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo; đổi mới công tác dân vận. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng quy chế làm việc và giữ nghiêm sự điều hành hoạt động của cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo một cách toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,356
  • Tháng hiện tại205,391
  • Tổng lượt truy cập8,615,033
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây