Hiện trạng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến tháng 3/2017

Thứ hai - 03/07/2017 03:48
HIỆN TRẠNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN THÁNG 3/2017  
(Kèm theo Báo cáo số  84 /BC-BCĐ ngày 08/5/2017 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020)  
                                               
TT 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới Tổng số tiêu chí đạt tháng 3/2017 Tăng so với năm 2016 Ước đạt năm 2017  
Quy hoạch Giao thông Thuỷ Lợi Điện Trường học CSVC chất văn hóa Cơ sở hạ tầng TMNT Thông tin và Truyền thông Nhà ở dân cư Thu nhập Hộ nghèo LĐ có việc làm Tổ chức sản xuất Giáo dục Y tế Văn hoá Môi trường và ATTP TC chính trị và tiếp cận PL Quốc phòng và An Ninh  
    -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20      
I Cam Lộ 8 7 7 8 7 6 8 8 7 7 0 8 0 8 0 8 7 8 7 119 120 21  
1 Cam An x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0  
2 Cam Thanh x     x x   x x x x X x x x X x X x x 16 13 3  
3 Cam Thủy x X X x x X x x x x x x x x x x x x x 19 16 3  
4 Cam Hiếu x X x x R x x x X x   x x X x x   x x 16 14 2  
5 Cam Tuyền x X X x x   x x R     x x x x X x x x 15 13 2  
6 Cam Thành x X x x x X x x x x x x x x x x X X x 19 15 4  
7 Cam Chính x X X x X X x x x x x x x x x x x x x 19 15 4  
8 Cam Nghĩa x X X x X X x x x x x x x x x x x x R 18 15 3  
II Hải Lăng 19 4 12 19 9 8 17 18 12 19 1 17 3 17 2 19 4 13 11 224 7 217  
1 Hải Quy x   x x     x x X x   x x x X x       12 1 15  
2 Hải Quế x     x   x x x   x   x x x x x   x x 13 0 19  
3 Hải Xuân x   x x x   x x   x   x   x   x       10 0 14  
4 Hải Khê x     x     x x x x     x x x x     R 10 0 13  
5 Hải Sơn x     x     x x   x   x   x   x     x 9 -2 14  
6 Hải Hòa x     x     x x R x   x R     x   x x 9 -2 14  
7 Hải Trường x     x x     x x x   x x x X x   x   12 1 15  
8 Hải Tân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
9 Hải Ba x   X x x X x x   x R x x x x x   R x 14 0 16  
10 Hải An x     x   R x x X x     x X x x   X   11 2 14  
11 Hải Chánh x   X x     x R   x   x R X   x   x x 10 0 13  
12 Hải Vĩnh x   X x x   x x x x   x x x x x   x x 15 1 16  
13 Hải Thiện x     x   x x x x x x x x X x x       13 1 15  
14 Hải Thành x   X x x   x x   x   x x X R x   x x 13 1 15  
15 Hải Lâm x x x x x x x x x x X x x x x x x x x 19 0 19  
16 Hải Phú x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
17 Hải Thượng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
18 Hải Dương x   X x   x   x x x X x R x x x   X   13 2 17  
19 Hải Thọ x   X x     x x x x X x x   R x   X   12 2 16  
III TX Quảng Trị 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   19 0  
1 Hải Lệ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0  
IV Vĩnh Linh 19 10 16 19 13 13 16 16 16 2 13 1 14 0 17 16 12 19 19 251 0 251  
1 Vĩnh Thạch x x x x x x x x x x R x R x R x x x x 16 -3 19  
2 Vĩnh Thủy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
3 Vĩnh Kim x x x x x x x x x x x R x x x x R x x 17 -2 19  
4 Vĩnh Hiền x R x x x R x x x x x x R x x x x x x 16 -3 19  
5 Vĩnh Nam x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
6 Vĩnh Thành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
7 Vĩnh Lâm x R x x x R x x x x x x R x x x R x x 15 -4 17  
8 Vĩnh Tú x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
9 Vĩnh Hòa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
10 Vĩnh Tân x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 0 19  
11 Vĩnh Trung x x x x x x x x x x x x x x R x x x x 18 -1 19  
12 Vĩnh Giang x   X x x x x x x R X x x x x x x x x 17 1 19  
13 Vĩnh Sơn x     x x x x x x x x x x x X x   x x 16 1 19  
14 Vĩnh Chấp x   X x       x x x   x x x x x x x x 14 11 3  
15 Vĩnh Thái x   X x   R X x x R   x x x x x   x x 13 0 15  
16 Vĩnh Long x   X x     x x x x x x x x x x x x x 16 1 19  
17 Vĩnh Khê x     x   R   R       x     x   R x x 6 -3 8  
18 Vĩnh Hà x x x x   x       x   X x   x     X x 11 2 12  
19 Vĩnh Ô x     x   x x               x     x x 7 0 9  
V Gio Linh 19 4 10 19 10 9 16 19 16 16 0 15 1 17 0 18 10 16 19 234 224 10  
1 Gio An x X X x X X X x x x X x x x x x x x x 19 13 6  
2 Gio Bình x     x x X x x x x X   X X X x   x x 15 10 5  
3 Gio Châu x     x x   x x x x   X X x x x   x x 14 12 2  
4 Gio Hải x     x x   x x   X   x   x x x   x x 12 11 1  
5 Gio Hòa x X X x x X x x x x X x x x x x x x x 19 15 4  
6 Gio Mai x     x x     x x x   x x x x x x   x 13 13 0  
7 Gio Mỹ x     x   X   x X X   x x x x x   X x 13 9 4  
8 Gio Phong x     x x   x x x x   x x x x x x x x 15 15 0  
9 Gio Quang x R X x   X x x x x X x x x X x x x x 17 14 3  
10 Gio Sơn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0  
11 Gio Thành x     x     X x x     x x   x x   x X 11 9 2  
12 Gio Việt x   x x     x x x x   x x x X x   x x 14 13 1  
13 Hải Thái x   X x X   X X x x   X   x   x X x x 14 8 6  
14 Linh Hải x     x x   x x x x   x X x x x X X x 15 12 3  
15 Linh Thượng x   X x     x x             x x x   x 9 8 1  
16 Trung Giang x   x x   x x x x x     x X x x   X x 14 12 2  
17 Trung Hải x   X x   X x x x x   x R x x x   x x 14 13 1  
18 Trung Sơn x     x   X   x x x   X x x x x X x x 14 11 3  
19 Vĩnh Trường x x x x     x x           X         x 8 7 1  
VI Triệu Phong 18 5 10 18 9 6 8 18 13 18 0 18 0 18 1 18 11 18 14 221 237 -16  
1 Triệu Lăng x     x X   x x   x   x x X x x   x x 13 11 2  
2 Triệu Độ x     x       x X x   X x x x x   x x 12 10 2  
3 Triệu Đông x   X x X X   x x x   x x x x x X x x 16 12 4  
4 Triệu Thuận x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0  
5 Triệu Vân x     x x     x   X   x x x x x X x x 13 11 2  
6 Triệu Long x     x x     x x X   x x x x x   x x 13 12 1  
7 Triệu Trung x   X x       x   x   x x x x x X x R 12 11 1  
8 Triệu Giang x     x       x X x   x x x x x x x x 13 12 1  
9 Triệu Thượng x   x x       x   x   X x X x x x x x 13 11 2  
10 Triệu Thành x x x x x x x x x x x x x x x x x x R 18 19 -1  
11 Triệu Tài x     x     X x x x X x x x x x   x x 14 12 2  
12 Triệu Sơn x   X x     x x x x   x x x x x   x x 14 13 1  
13 Triệu Đại x X X x X X x x x x X x x x x x X x x 19 14 5  
14 Triệu Hòa x   X x       x x x   x x x x x   x R 12 12 0  
15 Triệu Phước x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0  
16 Triệu Trạch x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0  
17 Triệu Ái x     x       x x x X X X x x x   x   12 9 3  
18 Triệu An x     x R     x   x   X x x R x X x x 11 11 0  
VII Hướng Hóa 20 5 17 18 4 4 18 18 5 4 0 16 0 5 0 18 6 17 10 185 214 -29  
1 Hướng Lập x   x x     x                 x X R x 7 7 0  
2 Hướng Việt x x x x     x x             x x x x x 11 11 0  
3 Hướng Phùng x   x x     x x       x x   x       R 8 9 -1  
4 Hướng Linh x   x x     x                 x     x 6 6 0  
5 Hướng Sơn x   x x   x x x             x x   x x 10 10 0  
6 Hướng Tân x   x x     x x       x x   x x   x x 11 11 0  
7 Tân Hợp x x x x x x x x x x x x x x x x x x R 18 19 -1  
8 Húc x           x x       x     X     x R 6 6 0  
9 Tân Liên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0  
10 Tân Lập x   x x x   x x x x   x   x x x x x R 14 15 -1  
11 Tân Long x X x x X X x x x x x x x x x x x x x 19 16 3  
12 Tân Thành x     x       x   R   x x   x x   x R 8 10 -2  
13 Thuận x x x x     x x x     x   x x x   x R 12 13 -1  
14 Hướng Lộc x   x x     x x       x       x   x x 9 9 0  
15 Thanh x   x x     x x       x     x x   x R 9 10 -1  
16 A Xing x   x x     x x       x     x x   x R 9 10 -1  
17 A Túc x   x x       x       x     X x   x R 8 8 0  
18 Xy x R x x     x x       x     X x   X x 10 9 1  
19 A Dơi x     x     x X       x       x   x x 8 7 1  
20 Ba Tầng x   x       x x       x     x x   x R 8 9 -1  
VIII Đakrông 13 4 13 12 0 0 8 10 0 0 1 11 0 0 0 13 0 0 11 96 86 10  
1 Triệu Nguyên x   x x     x x     R X x   x x     x 10 10 0  
2 Ba Lòng x   x x       x       X     x x     x 8 7 1  
3 Hải Phúc x X x x     x x       X     x x     x 10 8 2  
4 Đakrông x   x X       x       X     X x     R 7 5 2  
5 BaNang x   x X     x x       X x   X x     X 10 6 4  
6 Tà Long x   x         R       X     X x     x 6 5 1  
7 Húc Nghì x   x X     x R             X x     x 7 6 1  
8 Tà Rụt x   X x       x       X       x   R X 7 5 2  
9 A Bung x X X x     x x       X     x x     x 10 7 3  
10 A Vao x   X X     x R             x x     x 7 6 1  
11 Mò Ó x X x x     x x       X     x x     x 10 8 2  
12 Hướng Hiệp x   x X       x       X X   x x       8 5 3  
13 A Ngo x x x x     x x       X     x x     X 10 8 2  
Tổng 117 40 86 114 53 47 92 108 70 80 3 103 7 82 5 111 51 92 92 1353 907 446  
  Ghi chú: Tiêu chí đạt năm 2015: đánh dấu (x)                                  
    Tiêu chí tăng thêm năm 2016: đánh dấu (X)                              
                                                                   
                                  Tiêu chí bị rớt so với năm 2015: đánh dấu ( R )

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay4,688
  • Tháng hiện tại44,588
  • Tổng lượt truy cập8,244,885
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây