HIỆN TRẠNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ

Chủ nhật - 17/07/2016 22:24
HIỆN TRẠNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ    
TT 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới Tổng số tiêu chí đạt tháng 6/2016 Tổng số tiêu chí đạt năm 2015 Tăng/ giảm so với năm 2015
Quy hoạch Giao thông Thuỷ Lợi Điện Trường học CSVC chất văn hóa Chợ NT Bưu điện Nhà ở Thu nhập Hộ nghèo LĐ có việc làm thường xuyên Tổ chức sản xuất Giáo dục Y tế Văn Hoá Môi trường TC chính trị An Ninh
    -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20    
I Cam Lộ   8    1    5    8    6    2    8    8    7    7    5    8    8    8    7    7    6    7    8    124   120 4
1 Cam An   x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    19   19 0
2 Cam Thanh   x              x    x         x    x    x    x         x    x    x         x    X    x    x    14   13 1
3 Cam Thủy   x              x    x         x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    16   16 0
4 Cam Hiếu   x         x    x    x    x    x    x         x         x    x    X    x    x         x    x    15   14 1
5 Cam Tuyền   x         X    x    x         x    x    x              x    x    x    x         x    x    x    14   13 1
6 Cam Thành   x         x    x    x         x    x    x    x    x    x    x    x    x    x              x    15   15 0
7 Cam Chính   x         X    x              x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    16   15 1
8 Cam Nghĩa   x              x              x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    15   15 0
II Hải Lăng   19    4    2    19    5    2    13    19    6    19    2    18    18    7    11    17    2    9    14    206   217 -11
1 Hải Quy   x              x              x    x         x         x    x    R         x         R    R    8   11 -3
2 Hải Quế   x              x                   x         x         x    x    R         x     x x 9 10 -1
3 Hải Xuân x     x       x   x   x x   x x   R x 9 10 -1
4 Hải Khê x     x     x x X x   x x   x x     x 11 10 1
5 Hải Sơn x X   x     x x   x   x x R   x   R R 9 11 -2
6 Hải Hòa x     x     x x R x   x x   x x   R x 10 12 -2
7 Hải Trường x     x       x   x   x x R   x   R R 7 10 -3
8 Hải Tân x X   x x     x x x   x x X x x   x x 14 12 2
9 Hải Ba x     x     x x   x R x x R x x   R x 10 13 -3
10 Hải An x     x     x X   x         x x   x x 9 8 1
11 Hải Chánh x     x     X x   x   x x R   x   x x 10 10 0
12 Hải Vĩnh x     x x   x x   x   X x x   x   x x 12 11 1
13 Hải Thiện x     x     x x X x   x x   X x   R x 11 10 1
14 Hải Thành x     x     x x   x   x x   x     R R 8 10 -2
15 Hải Lâm x     x X   R x x x   x x x   x   R x 11 12 -1
16 Hải Phú x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
17 Hải Thượng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
18 Hải Dương x     x       x   x   x x X X x   x x 11 9 2
19 Hải Thọ x     x     x x   x   x x x       x R 9 10 -1
III TX Quảng Trị 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
1 Hải Lệ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19  
IV Vĩnh Linh 19 8 8 18 10 13 13 17 16 17 8 14 16 13 17 16 11 18 19 271 258 13
1 Vĩnh Thạch x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
2 Vĩnh Thủy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
3 Vĩnh Kim x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
4 Vĩnh Hiền x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
5 Vĩnh Nam x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
6 Vĩnh Thành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
7 Vĩnh Lâm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
8 Vĩnh Tú x     x   x x x x x   x x x x x   x x 14 14 0
9 Vĩnh Hòa x     x     x x x x   x x x x x x x x 14 14 0
10 Vĩnh Tân x     x x   x x x x x x     x x x x x 14 14 0
11 Vĩnh Trung x     x   x   x x x   x x x X x x x x 14 13 1
12 Vĩnh Giang x     x x   x x x x     x   x x X x x 13 12 1
13 Vĩnh Sơn x     x X X x x x x   X x x   x   x x 14 11 3
14 Vĩnh Chấp x     x       x X x   x x x x x   x x 12 11 1
15 Vĩnh Thái x     x   x   x x x     x   X x   x x 11 10 1
16 Vĩnh Long x     x       x X x   x x x X x   x x 12 10 2
17 Vĩnh Khê x     x       x             X     x x 6 5 1
18 Vĩnh Hà x x X X   x       x     x   X       x 9 6 3
19 Vĩnh Ô x         x x                     x x 5 5 0
V Gio Linh 19 3 5 19 8 3 14 18 15 15 2 12 12 14 14 18 7 15 18 231 224 7
1 Gio An x   X x   X X x x x X x x x x x x x x 17 13 4
2 Gio Bình x     x x   x x x x           x   x x 10 10 0
3 Gio Châu x     x x   x x x x       x x x   x x 12 12 0
4 Gio Hải x     x x   x x   X   x   x x x   x x 12 11 1
5 Gio Hòa x     x x   x x x x   x x x x x x x x 15 15 0
6 Gio Mai x     x x     x x x   x x x x x x X x 14 13 1
7 Gio Mỹ x     x       x       x x x x x     x 9 9 0
8 Gio Phong x     x x   x x x x   x x x x x x x x 15 15 0
9 Gio Quang x x   x     x x x x   x x x   x x x x 14 14 0
10 Gio Sơn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
11 Gio Thành x     x       x x     x x   x x   x   9 9 0
12 Gio Việt x   x x     x x x x   x x x   x   x x 13 13 0
13 Hải Thái x     x         x x       x   x   x x 8 8 0
14 Linh Hải x     x x   x x x x   x   x x x     x 12 12 0
15 Linh Thượng x     x     x x             x x x   x 8 8 0
16 Trung Giang x   x x   x x x x x     x   x x   X x 13 12 1
17 Trung Hải x     x     x x x x   x x x x x   x x 13 13 0
18 Trung Sơn x     x       x x x     x x x x   x x 11 11 0
19 Vĩnh Trường x x x x     x x                     x 7 7 0
VI Triệu Phong 18 5 6 18 9 4 9 18 11 17 4 16 18 18 18 18 6 18 18 249 237 12
1 Triệu Lăng x     x     x x   x   x x X x x   x x 12 11 1
2 Triệu Độ x     x     X x   x   X x x x x   x x 12 10 2
3 Triệu Đông x     x X     x x x   x x x x x   x x 13 12 1
4 Triệu Thuận x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
5 Triệu Vân x     x x     x   X   x x x x x   x x 12 11 1
6 Triệu Long x     x x     x x     x x x x x   x x 12 12 0
7 Triệu Trung x     x X     x   x   x x x x x   x x 12 11 1
8 Triệu Giang x     x       x   x   x x x x x x x x 12 12 0
9 Triệu Thượng x   x x       x   x     x X x x x x x 12 11 1
10 Triệu Thành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
11 Triệu Tài x     x     X x x x   x x x x x   x x 13 12 1
12 Triệu Sơn x     x     x x x x   x x x x x   x x 13 13 0
13 Triệu Đại x X X x R   x x x x   x x x x x   x x 15 14 1
14 Triệu Hòa x     x       x x x   x x x x x   x x 12 12 0
15 Triệu Phước x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
16 Triệu Trạch x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
17 Triệu Ái x     x       x x x   X X x x x   x X 12 9 3
18 Triệu An x     x x     x   x     x x x x   x x 11 11 0
VII Hướng Hóa 20 5 16 18 3 3 18 17 5 5 3 16 6 5 13 17 5 17 20 212 214 -2
1 Hướng Lập x   x x     x                 x   x x 7 7 0
2 Hướng Việt x x x x     x x             x x x x x 11 11 0
3 Hướng Phùng x   R x     x x       x x   x       x 8 9 -1
4 Hướng Linh x   x x     x                 x     x 6 6 0
5 Hướng Sơn x   x x   x x x             x x   x x 10 10 0
6 Hướng Tân x   x x     x x       x x   x x   x x 11 11 0
7 Tân Hợp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
8 Húc x           x x       x           x x 6 6 0
9 Tân Liên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
10 Tân Lập x   x x x   x x x x   x   x x x x x x 15 15 0
11 Tân Long x   x x     x x x x x x x x x x x x x 16 16 0
12 Tân Thành x     x       x   x   x x   x x   x x 10 10 0
13 Thuận x x x x     x x x     x   x x x   x x 13 13 0
14 Hướng Lộc x   x x     x x       x       x   x x 9 9 0
15 Thanh x   x x     x x       x     x x   x x 10 10 0
16 A Xing x   x x     x x       x     x x   x x 10 10 0
17 A Túc x   x x       x       x       R   x x 7 8 -1
18 Xy x x x x     x x       x       x     x 9 9 0
19 A Dơi x     x     x         x       x   x x 7 7 0
20 Ba Tầng x   x       x x       x     x x   x x 9 9 0
VIII Đakrông 13 1 13 8 0 0 8 9 0 0 0 6 2 0 10 13 0 1 13 97 86 11
1 Triệu Nguyên x   x x     x x     R   x   x x   X x 10 10 0
2 Ba Lòng x   x x       x             x x     x 7 7 0
3 Hải Phúc x   x x     x x       X     x x     x 9 8 1
4 Đakrông x   x X       x       X       x     x 7 5 2
5 BaNang x   x       x x       X R     x     X 7 6 1
6 Tà Long x   x         R       X     X x     x 6 5 1
7 Húc Nghì x   x       x R             X x     x 6 6 0
8 Tà Rụt x   X x       x               x   R X 6 5 1
9 A Bung x   X x     x x             x x     x 8 7 1
10 A Vao x   X       x R             x x     x 6 6 0
11 Mò Ó x   x x     x R       X     x x     x 8 8 0
12 Hướng Hiệp x   x         x       X X   x x     X 8 5 3
13 A Ngo x x x x     x x             x x     X 9 8 1
Tổng 117 28 56 109 42 28 84 107 61 81 25 91 81 66 91 107 38 86 111 1409 1375 34
 
Ghi chú: Tiêu chí đạt năm 2015: đánh dấu (x, R)
  Tiêu chí tăng thêm đến qúy I năm 2016: đánh dấu (X)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay4,750
  • Tháng hiện tại44,650
  • Tổng lượt truy cập8,244,947
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây