HIỆN TRẠNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ

Chủ nhật - 17/07/2016 22:24
HIỆN TRẠNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ    
TT 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới Tổng số tiêu chí đạt tháng 6/2016 Tổng số tiêu chí đạt năm 2015 Tăng/ giảm so với năm 2015
Quy hoạch Giao thông Thuỷ Lợi Điện Trường học CSVC chất văn hóa Chợ NT Bưu điện Nhà ở Thu nhập Hộ nghèo LĐ có việc làm thường xuyên Tổ chức sản xuất Giáo dục Y tế Văn Hoá Môi trường TC chính trị An Ninh
    -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20    
I Cam Lộ   8    1    5    8    6    2    8    8    7    7    5    8    8    8    7    7    6    7    8    124   120 4
1 Cam An   x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    19   19 0
2 Cam Thanh   x              x    x         x    x    x    x         x    x    x         x    X    x    x    14   13 1
3 Cam Thủy   x              x    x         x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    16   16 0
4 Cam Hiếu   x         x    x    x    x    x    x         x         x    x    X    x    x         x    x    15   14 1
5 Cam Tuyền   x         X    x    x         x    x    x              x    x    x    x         x    x    x    14   13 1
6 Cam Thành   x         x    x    x         x    x    x    x    x    x    x    x    x    x              x    15   15 0
7 Cam Chính   x         X    x              x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    16   15 1
8 Cam Nghĩa   x              x              x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    15   15 0
II Hải Lăng   19    4    2    19    5    2    13    19    6    19    2    18    18    7    11    17    2    9    14    206   217 -11
1 Hải Quy   x              x              x    x         x         x    x    R         x         R    R    8   11 -3
2 Hải Quế   x              x                   x         x         x    x    R         x     x x 9 10 -1
3 Hải Xuân x     x       x   x   x x   x x   R x 9 10 -1
4 Hải Khê x     x     x x X x   x x   x x     x 11 10 1
5 Hải Sơn x X   x     x x   x   x x R   x   R R 9 11 -2
6 Hải Hòa x     x     x x R x   x x   x x   R x 10 12 -2
7 Hải Trường x     x       x   x   x x R   x   R R 7 10 -3
8 Hải Tân x X   x x     x x x   x x X x x   x x 14 12 2
9 Hải Ba x     x     x x   x R x x R x x   R x 10 13 -3
10 Hải An x     x     x X   x         x x   x x 9 8 1
11 Hải Chánh x     x     X x   x   x x R   x   x x 10 10 0
12 Hải Vĩnh x     x x   x x   x   X x x   x   x x 12 11 1
13 Hải Thiện x     x     x x X x   x x   X x   R x 11 10 1
14 Hải Thành x     x     x x   x   x x   x     R R 8 10 -2
15 Hải Lâm x     x X   R x x x   x x x   x   R x 11 12 -1
16 Hải Phú x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
17 Hải Thượng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
18 Hải Dương x     x       x   x   x x X X x   x x 11 9 2
19 Hải Thọ x     x     x x   x   x x x       x R 9 10 -1
III TX Quảng Trị 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
1 Hải Lệ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19  
IV Vĩnh Linh 19 8 8 18 10 13 13 17 16 17 8 14 16 13 17 16 11 18 19 271 258 13
1 Vĩnh Thạch x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
2 Vĩnh Thủy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
3 Vĩnh Kim x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
4 Vĩnh Hiền x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
5 Vĩnh Nam x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
6 Vĩnh Thành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
7 Vĩnh Lâm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
8 Vĩnh Tú x     x   x x x x x   x x x x x   x x 14 14 0
9 Vĩnh Hòa x     x     x x x x   x x x x x x x x 14 14 0
10 Vĩnh Tân x     x x   x x x x x x     x x x x x 14 14 0
11 Vĩnh Trung x     x   x   x x x   x x x X x x x x 14 13 1
12 Vĩnh Giang x     x x   x x x x     x   x x X x x 13 12 1
13 Vĩnh Sơn x     x X X x x x x   X x x   x   x x 14 11 3
14 Vĩnh Chấp x     x       x X x   x x x x x   x x 12 11 1
15 Vĩnh Thái x     x   x   x x x     x   X x   x x 11 10 1
16 Vĩnh Long x     x       x X x   x x x X x   x x 12 10 2
17 Vĩnh Khê x     x       x             X     x x 6 5 1
18 Vĩnh Hà x x X X   x       x     x   X       x 9 6 3
19 Vĩnh Ô x         x x                     x x 5 5 0
V Gio Linh 19 3 5 19 8 3 14 18 15 15 2 12 12 14 14 18 7 15 18 231 224 7
1 Gio An x   X x   X X x x x X x x x x x x x x 17 13 4
2 Gio Bình x     x x   x x x x           x   x x 10 10 0
3 Gio Châu x     x x   x x x x       x x x   x x 12 12 0
4 Gio Hải x     x x   x x   X   x   x x x   x x 12 11 1
5 Gio Hòa x     x x   x x x x   x x x x x x x x 15 15 0
6 Gio Mai x     x x     x x x   x x x x x x X x 14 13 1
7 Gio Mỹ x     x       x       x x x x x     x 9 9 0
8 Gio Phong x     x x   x x x x   x x x x x x x x 15 15 0
9 Gio Quang x x   x     x x x x   x x x   x x x x 14 14 0
10 Gio Sơn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
11 Gio Thành x     x       x x     x x   x x   x   9 9 0
12 Gio Việt x   x x     x x x x   x x x   x   x x 13 13 0
13 Hải Thái x     x         x x       x   x   x x 8 8 0
14 Linh Hải x     x x   x x x x   x   x x x     x 12 12 0
15 Linh Thượng x     x     x x             x x x   x 8 8 0
16 Trung Giang x   x x   x x x x x     x   x x   X x 13 12 1
17 Trung Hải x     x     x x x x   x x x x x   x x 13 13 0
18 Trung Sơn x     x       x x x     x x x x   x x 11 11 0
19 Vĩnh Trường x x x x     x x                     x 7 7 0
VI Triệu Phong 18 5 6 18 9 4 9 18 11 17 4 16 18 18 18 18 6 18 18 249 237 12
1 Triệu Lăng x     x     x x   x   x x X x x   x x 12 11 1
2 Triệu Độ x     x     X x   x   X x x x x   x x 12 10 2
3 Triệu Đông x     x X     x x x   x x x x x   x x 13 12 1
4 Triệu Thuận x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
5 Triệu Vân x     x x     x   X   x x x x x   x x 12 11 1
6 Triệu Long x     x x     x x     x x x x x   x x 12 12 0
7 Triệu Trung x     x X     x   x   x x x x x   x x 12 11 1
8 Triệu Giang x     x       x   x   x x x x x x x x 12 12 0
9 Triệu Thượng x   x x       x   x     x X x x x x x 12 11 1
10 Triệu Thành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
11 Triệu Tài x     x     X x x x   x x x x x   x x 13 12 1
12 Triệu Sơn x     x     x x x x   x x x x x   x x 13 13 0
13 Triệu Đại x X X x R   x x x x   x x x x x   x x 15 14 1
14 Triệu Hòa x     x       x x x   x x x x x   x x 12 12 0
15 Triệu Phước x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
16 Triệu Trạch x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
17 Triệu Ái x     x       x x x   X X x x x   x X 12 9 3
18 Triệu An x     x x     x   x     x x x x   x x 11 11 0
VII Hướng Hóa 20 5 16 18 3 3 18 17 5 5 3 16 6 5 13 17 5 17 20 212 214 -2
1 Hướng Lập x   x x     x                 x   x x 7 7 0
2 Hướng Việt x x x x     x x             x x x x x 11 11 0
3 Hướng Phùng x   R x     x x       x x   x       x 8 9 -1
4 Hướng Linh x   x x     x                 x     x 6 6 0
5 Hướng Sơn x   x x   x x x             x x   x x 10 10 0
6 Hướng Tân x   x x     x x       x x   x x   x x 11 11 0
7 Tân Hợp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
8 Húc x           x x       x           x x 6 6 0
9 Tân Liên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
10 Tân Lập x   x x x   x x x x   x   x x x x x x 15 15 0
11 Tân Long x   x x     x x x x x x x x x x x x x 16 16 0
12 Tân Thành x     x       x   x   x x   x x   x x 10 10 0
13 Thuận x x x x     x x x     x   x x x   x x 13 13 0
14 Hướng Lộc x   x x     x x       x       x   x x 9 9 0
15 Thanh x   x x     x x       x     x x   x x 10 10 0
16 A Xing x   x x     x x       x     x x   x x 10 10 0
17 A Túc x   x x       x       x       R   x x 7 8 -1
18 Xy x x x x     x x       x       x     x 9 9 0
19 A Dơi x     x     x         x       x   x x 7 7 0
20 Ba Tầng x   x       x x       x     x x   x x 9 9 0
VIII Đakrông 13 1 13 8 0 0 8 9 0 0 0 6 2 0 10 13 0 1 13 97 86 11
1 Triệu Nguyên x   x x     x x     R   x   x x   X x 10 10 0
2 Ba Lòng x   x x       x             x x     x 7 7 0
3 Hải Phúc x   x x     x x       X     x x     x 9 8 1
4 Đakrông x   x X       x       X       x     x 7 5 2
5 BaNang x   x       x x       X R     x     X 7 6 1
6 Tà Long x   x         R       X     X x     x 6 5 1
7 Húc Nghì x   x       x R             X x     x 6 6 0
8 Tà Rụt x   X x       x               x   R X 6 5 1
9 A Bung x   X x     x x             x x     x 8 7 1
10 A Vao x   X       x R             x x     x 6 6 0
11 Mò Ó x   x x     x R       X     x x     x 8 8 0
12 Hướng Hiệp x   x         x       X X   x x     X 8 5 3
13 A Ngo x x x x     x x             x x     X 9 8 1
Tổng 117 28 56 109 42 28 84 107 61 81 25 91 81 66 91 107 38 86 111 1409 1375 34
 
Ghi chú: Tiêu chí đạt năm 2015: đánh dấu (x, R)
  Tiêu chí tăng thêm đến qúy I năm 2016: đánh dấu (X)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu 
(xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính: đạt chuẩn ntm kiểu mẫu năm 2019)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,676
  • Tháng hiện tại75,001
  • Tổng lượt truy cập7,776,946
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây