Hiện trạng nông thôn mới năm 2016

Thứ năm - 16/03/2017 21:26
HIỆN TRẠNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2016
TT 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới Tổng số tiêu chí đạt năm 2016 Tổng số tiêu chí đạt năm 2015 Tăng giảm so với năm 2015
Quy hoạch Giao thông Thuỷ Lợi Điện Trường học CSVC chất văn hóa Chợ NT Bưu diện Nhà ở Thu nhập Hộ nghèo LĐ có việc làm thường xuyên Tổ chức sản xuất Giáo dục Y tế Văn Hoá Môi trường TC chính trị Quốc phòng và An Ninh
    -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20    
I Cam Lộ 8 7 7 8 7 6 8 8 7 7 6 8 8 8 8 8 7 8 7 141 120 21
1 Cam An x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
2 Cam Thanh x     x x   x x x x X x x x X x X x x 16 13 3
3 Cam Thủy x X X x x X x x x x x x x x x x x x x 19 16 3
4 Cam Hiếu x X x x R x x x X x   x x X x x   x x 16 14 2
5 Cam Tuyền x X X x x   x x R     x x x x X x x x 15 13 2
6 Cam Thành x X x x x X x x x x x x x x x x X X x 19 15 4
7 Cam Chính x X X x X X x x x x x x x x x x x x x 19 15 4
8 Cam Nghĩa x X X x X X x x x x x x x x x x x x R 18 15 3
II Hải Lăng 19 5 4 19 9 8 16 19 12 19 7 18 18 9 17 19 4 11 11 244 217 27
1 Hải Quy x     x     x x X x   x x R X x   R R 10 11 -1
2 Hải Quế x     x   X X x X x   x x R X x   x x 13 10 3
3 Hải Xuân x     x X     x   x   x x   x x   R R 9 10 -1
4 Hải Khê x     x     x x X x   x x   x x     R 10 10 0
5 Hải Sơn x X   x     x x   x   x x x   x   x x 12 11 1
6 Hải Hòa x     x     x x R x X x R   x x   x x 11 12 -1
7 Hải Trường x     x X     x X x   x x x X x   R R 11 10 1
8 Hải Tân x X X x x X X x x x X x x X x x X x x 19 12 7
9 Hải Ba x     x X   x x   x x x x x x x   x x 14 13 1
10 Hải An x     x   X x X   x     X   x x   R R 9 8 1
11 Hải Chánh x     x     X x   x   x x R   x   x x 10 10 0
12 Hải Vĩnh x     x x   x x X x   X x x X x   x x 14 11 3
13 Hải Thiện x     x   X x x X x X x x   X x   R R 12 10 2
14 Hải Thành x     x X   x x   x   x x   x X   x x 12 10 2
15 Hải Lâm x X X x X X X x x x X x x x X x X X x 19 12 7
16 Hải Phú x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
17 Hải Thượng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
18 Hải Dương x     x   X   x X x   x x X X x   R R 11 9 2
19 Hải Thọ x     x     x x X x   x x R X X   R R 10 10 0
III TX Quảng Trị 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   19 0
1 Hải Lệ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
IV Vĩnh Linh 19 12 12 19 13 17 15 17 16 17 13 17 17 16 18 16 15 18 19 306 258 48
1 Vĩnh Thạch x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
2 Vĩnh Thủy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
3 Vĩnh Kim x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
4 Vĩnh Hiền x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
5 Vĩnh Nam x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
6 Vĩnh Thành x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
7 Vĩnh Lâm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
8 Vĩnh Tú x X X x X x x x x x X x x x x x X x x 19 14 5
9 Vĩnh Hòa x X X x X X x x x x X x x x x x x x x 19 14 5
10 Vĩnh Tân x X X x x X x x x x x x X X x x x x x 19 14 5
11 Vĩnh Trung x X X x X x X x x x X x x x X x x x x 19 13 6
12 Vĩnh Giang x     x x X x x x x   X x X x x X x x 16 12 4
13 Vĩnh Sơn x     x X X x x x x X X x x   x   x x 15 11 4
14 Vĩnh Chấp x     x       x X x   x x x x x X x x 13 11 2
15 Vĩnh Thái x     x   x   x x x   X x X X x   x x 13 10 3
16 Vĩnh Long x     x     X x X x X x x x X x X x x 15 10 5
17 Vĩnh Khê x     x   X   x       X     X   X x x 9 5 4
18 Vĩnh Hà x x X X   x       x     x   X       x 9 6 3
19 Vĩnh Ô x     X   x x               X     x x 7 5 2
V Gio Linh 19 4 10 19 10 9 16 19 16 16 5 15 14 17 17 18 10 16 19 269 224 45
1 Gio An x X X x X X X x x x X x x x x x x x x 19 13 6
2 Gio Bình x     x x X x x x x X   X X X x   x x 15 10 5
3 Gio Châu x     x x   x x x x   X X x x x   x x 14 12 2
4 Gio Hải x     x x   x x   X   x   x x x   x x 12 11 1
5 Gio Hòa x X X x x X x x x x X x x x x x x x x 19 15 4
6 Gio Mai x     x x     x x x   x x x x x x   x 13 13 0
7 Gio Mỹ x     x   X   x X X   x x x x x   X x 13 9 4
8 Gio Phong x     x x   x x x x   x x x x x x x x 15 15 0
9 Gio Quang x R X x   X x x x x X x x x X x x x x 17 14 3
10 Gio Sơn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
11 Gio Thành x     x     X x x     x x   x x   x X 11 9 2
12 Gio Việt x   x x     x x x x   x x x X x   x x 14 13 1
13 Hải Thái x   X x X   X X x x   X   x   x X x x 14 8 6
14 Linh Hải x     x x   x x x x   x X x x x X X x 15 12 3
15 Linh Thượng x   X x     x x             x x x   x 9 8 1
16 Trung Giang x   x x   x x x x x     x X x x   X x 14 12 2
17 Trung Hải x   X x   X x x x x   x R x x x   x x 14 13 1
18 Trung Sơn x     x   X   x x x   X x x x x X x x 14 11 3
19 Vĩnh Trường x x x x     x x           X         x 8 7 1
VI Triệu Phong 18 5 10 18 9 6 8 18 13 18 7 18 18 18 17 18 11 18 14 262 237 25
1 Triệu Lăng x     x X   x x   x   x x X x x   x x 13 11 2
2 Triệu Độ x     x       x X x   X x x x x   x x 12 10 2
3 Triệu Đông x   X x X X   x x x   x x x x x X x x 16 12 4
4 Triệu Thuận x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
5 Triệu Vân x     x x     x   X   x x x x x X x x 13 11 2
6 Triệu Long x     x x     x x X   x x x x x   x x 13 12 1
7 Triệu Trung x   X x       x   x   x x x x x X x R 12 11 1
8 Triệu Giang x     x       x X x   x x x x x x x x 13 12 1
9 Triệu Thượng x   x x       x   x   X x X x x x x x 13 11 2
10 Triệu Thành x x x x x x x x x x x x x x x x x x R 18 19 -1
11 Triệu Tài x     x     X x x x X x x x x x   x x 14 12 2
12 Triệu Sơn x   X x     x x x x   x x x x x   x x 14 13 1
13 Triệu Đại x X X x X X x x x x X x x x x x X x x 19 14 5
14 Triệu Hòa x   X x       x x x   x x x x x   x R 12 12 0
15 Triệu Phước x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
16 Triệu Trạch x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
17 Triệu Ái x     x       x x x X X X x x x   x   12 9 3
18 Triệu An x     x R     x   x   X x x R x X x x 11 11 0
VII Hướng Hóa 20 5 17 18 4 4 18 18 5 4 3 16 6 5 16 18 6 17 10 210 214 -4
1 Hướng Lập x   x x     x                 x X R x 7 7 0
2 Hướng Việt x x x x     x x             x x x x x 11 11 0
3 Hướng Phùng x   x x     x x       x x   x       R 8 9 -1
4 Hướng Linh x   x x     x                 x     x 6 6 0
5 Hướng Sơn x   x x   x x x             x x   x x 10 10 0
6 Hướng Tân x   x x     x x       x x   x x   x x 11 11 0
7 Tân Hợp x x x x x x x x x x x x x x x x x x R 18 19 -1
8 Húc x           x x       x     X     x R 6 6 0
9 Tân Liên x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 0
10 Tân Lập x   x x x   x x x x   x   x x x x x R 14 15 -1
11 Tân Long x X x x X X x x x x x x x x x x x x x 19 16 3
12 Tân Thành x     x       x   R   x x   x x   x R 8 10 -2
13 Thuận x x x x     x x x     x   x x x   x R 12 13 -1
14 Hướng Lộc x   x x     x x       x       x   x x 9 9 0
15 Thanh x   x x     x x       x     x x   x R 9 10 -1
16 A Xing x   x x     x x       x     x x   x R 9 10 -1
17 A Túc x   x x       x       x     X x   x R 8 8 0
18 Xy x R x x     x x       x     X x   X x 10 9 1
19 A Dơi x     x     x X       x       x   x x 8 7 1
20 Ba Tầng x   x       x x       x     x x   x R 8 9 -1
VIII Đakrông 13 4 13 12 0 0 8 10 0 0 0 11 3 0 12 13 0 0 11 110 86 24
1 Triệu Nguyên x   x x     x x     R X x   x x     x 10 10 0
2 Ba Lòng x   x x       x       X     x x     x 8 7 1
3 Hải Phúc x X x x     x x       X     x x     x 10 8 2
4 Đakrông x   x X       x       X     X x     R 7 5 2
5 BaNang x   x X     x x       X x   X x     X 10 6 4
6 Tà Long x   x         R       X     X x     x 6 5 1
7 Húc Nghì x   x X     x R             X x     x 7 6 1
8 Tà Rụt x   X x       x       X       x   R X 7 5 2
9 A Bung x X X x     x x       X     x x     x 10 7 3
10 A Vao x   X X     x R             x x     x 7 6 1
11 Mò Ó x X x x     x x       X     x x     x 10 8 2
12 Hướng Hiệp x   x X       x       X X   x x       8 5 3
13 A Ngo x x x x     x x       X     x x     X 10 8 2
Tổng 117 43 74 114 53 51 90 110 70 82 42 104 85 74 106 111 54 89 92 1561 1375 186
  Ghi chú:  
 
Tiêu chí đạt năm 2015: đánh dấu (x)
Tiêu chí tăng thêm năm 2016: đánh dấu (X)
Tiêu chí bị rớt so với năm 2015: đánh dấu ( R )
 
                           
                                 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,543
  • Tháng hiện tại204,393
  • Tổng lượt truy cập8,614,035
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây