Tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ tư - 29/11/2023 03:11
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau gần 13 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đến nay, toàn tỉnh đã có 69/101 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, thực tế có nhiều xã đã được công nhận đạt chuẩn nhưng bị sụt giảm một số tiêu chí so với bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh), ảnh hưởng đến chất lượng và sự hài lòng của người dân tại các địa phương về kết quả xây dựng nông nông thôn mới.
Một góc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Kim Thạch-Vĩnh Linh
Một góc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Kim Thạch-Vĩnh Linh
             Ngày 27/11/2023, BCĐ các chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 6275/BCĐCTMTQG-CV trong đó đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình nông thôn mới đồng thời tiếp tục kiên trì với quan điểm “xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”; phát huy tinh thần quyết tâm, nổ lực hoàn thành các mục tiêu để các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; giữ vững, duy trì chất lượng các tiêu chí đảm bảo chiều sâu, hiệu quả, bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, cụ thể như sau:
           - Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
        Tập trung chỉ đạo, rà soát hiện trạng tiêu chí nông thôn mới của xã theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND của UBND tỉnh, kịp thời đề xuất thu hồi quyết định công nhận đối với địa phương không duy trì được tiêu chí theo quy định. Riêng huyện Hướng Hoá có 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới bị giảm tiêu chí so với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND của UBND tỉnh; tuy nhiên có 03/5 xã của huyện bị giảm từ 30-50% số tiêu chí đã đạt bao gồm: xã Tân Long giảm 6 tiêu chí (chiếm 30% số tiêu chí) và xã Tân Lập, Tân Thành giảm 8 tiêu chí (chiếm 42% số tiêu chí), trong đó có một trong các tiêu chí thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh; đối với 03 xã trên nếu không khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí bị sụt giảm sẽ bị thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, việc thu hồi sẽ được thực hiện kể từ 02/8/2024.
         Đối với các xã đã đạt chuẩn bị giảm tiêu chí cần tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thiện các tiêu chí; phân công nhiệm vụ cho các phòng ban cấp huyện có liên quan để hỗ trợ việc hoàn thiện, đánh giá các tiêu chí đó. Huy động có hiệu quả các nguồn lực để ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn vốn của huyện, nguồn vốn từ các chương trình dự án khác để hỗ trợ cho các xã đã đạt chuẩn bị sụt giảm tiêu chí tiếp tục giữ vững, duy trì các tiêu chí đã đạt.  Đối với các xã đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025, cần tiếp tục giữ vững chất lượng các tiêu chí đã đạt, khẩn trương triển khai các nội dung, giải pháp phù hợp với thực tế, đặc thù của địa phương để nâng cao chất lượng tiêu chí, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.
          -  Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh. Có kế hoạch, giải pháp cụ thể xây dựng mô hình thôn nông thôn mới thông minh, định hướng các lĩnh vực nổi trội điển hình để lựa chọn tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 1396/QĐ- UBND ngày 03/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục phát động và thực hiện xây dựng vườn mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
         -  Về mục tiêu có 09 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 và không còn xã dưới 13 tiêu chí. UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh tập trung chỉ đạo các xã rà soát, báo cáo hiện trạng nông thôn mới của các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 bao gồm các xã: Hướng Phùng, Hướng Tân, Thuận (huyện Hướng Hoá); xã Mò Ó, Ba Lòng (huyện Đakrông); xã Linh Trường (huyện Gio Linh) và xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê (huyện Vĩnh Linh). Xây dựng kế hoạch chi tiết về lộ trình hoàn thiện các tiêu chí và dự kiến khả năng, thời gian đạt chuẩn. Ưu tiên, tập trung huy động mọi nguồn lực tích cực hỗ trợ các xã, phân công các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chí theo lộ trình đề ra. Về mục tiêu không còn xã dưới 13 tiêu chí: Đề nghị các UBND các huyện Hướng Hóa, Đakrông tập trung chỉ đạo đối với các xã hiện đang đạt dưới 13 tiêu chí khẩn trương hoàn thiện đối với các tiêu chí bị sụt giảm, đồng thời hoàn thiện đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 không còn xã dưới 13 tiêu chí. Các xã cần có kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể để hoàn thiện các tiêu chí; ưu tiên, tập trung huy động mọi nguồn lực tích cực hỗ trợ các xã, phân công các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chí theo lộ trình đề ra.
            - Đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Cam Lộ): Rà soát, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo lộ trình của tỉnh.
             BCĐ các chương trình MTQG tỉnh cũng đã Đề nghị Uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới; thường xuyên triển khai các chương trình, diễn đàn, sự kiện truyền thông nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các địa phương.  Phối hợp với các địa phương, nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc đánh giá hiện trạng tiêu chí nông thôn mới; chịu trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp việc hoàn thiện các tiêu chí bị giảm; đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đảm bảo tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác đỡ đầu đối với các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh phân công tại Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh

 

Nguồn tin: Trần Trọng Tuấn- VPĐP NTM Quảng Trị:::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
69/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
14,5
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
(Kim Thạch, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang, Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Thành, Cam Hiếu, Triệu Đại, Triệu Trạch)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay3,216
  • Tháng hiện tại38,108
  • Tổng lượt truy cập8,656,550
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây