Nông thôn mới Quảng Trị

http://nongthonmoi.quangtri.gov.vn


UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 06 tháng 3 năm 2017 UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính kiểm tra các mô hình phát triển sản xuất ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng
      Chỉ thị nêu rõ: Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả khá quan trọng, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện và nâng cấp rõ rệt, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, đến nay đã có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 13,34 tiêu chí/xã
     Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh ta vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức rõ và đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và nội dung của Chương trình, còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, ý thức tự giác, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới chưa cao; Công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, chất lượng chưa cao; kết quả xây dựng nông thôn mới có sự chênh lệch giữa khu vực miền núi và đồng bằng; các mô hình phát triển sản xuất ở nông thôn có quy mô lớn chưa nhiều, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, chưa tháo gỡ được những khó khăn về tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân; các xã đạt chuẩn nông thôn mới đang ở mức đạt chuẩn tối thiểu và thiếu bền vững.
     Do đó, để tăng cường và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:
     Nâng cao hơn nữa nhận thức vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới.
     Các đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới trong kế hoạch hàng năm, phân công rõ trách nhiệm theo từng cấp, tổ chức, cá nhân cụ thể; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế thời gian qua.
     Các sở, ban ngành cấp tỉnh tổ chức rà soát, thực hiện lòng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án khác để ưu tiên hỗ trợ, đỡ đầu nhằm giúp các xã đăng ký đạt chuẩn hàng năm về đích đúng kế hoạch; Xây dựng kế hoạch, cơ chế hỗ trợ 2 huyện phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 ( Cam Lộ và Vĩnh), giúp đỡ huyện Đakrông đảm bảo mục tiêu đến năm 20120 có ít nhất 01 xã đạt chuẩn
     Các cấp, các ngành và các địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nghiêm túc, thực chất; không chạy theo thành tích, không để xảy ra tình trạng nợ động xây dựng cơ bản và huy động quá sức dân.
     Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Phát huy mọi nguồn lực để khai thác tối đa, tiềm năng lợi thế của từng vùng; Chú trọng phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến tiêu thụ nông sản.
     Tiếp tục phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đặc thù, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.
    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới.
    Tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” trong đó tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đè xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Vân - Chi cục Phát triển nông thôn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây