Xây dựng nông thôn mới : dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ !                   
20:53 ICT Thứ ba, 18/12/2018

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Gửi nhận văn bản
Báo cáo trực tuyến
Danh bạ bộ máy NTM

LIÊN KẾT CÁC WEBSITE

Nông thôn mới TƯ
Bộ NN&PTNT
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Dai truyen hinh
Công báo tỉnh Quảng Trị
Báo quảng trị
Cục kinh tế hợp tác
So NN&PTNT
Chi cục PTNT

Video clip

Trang nhất » Hệ thống văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
03/2018/NQ-HĐND 18/07/2018

Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và...

Tải về
30/2017/NQ-HĐND 14/12/2017

Xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Tải về
05/2017/NQ-HĐND 23/05/2017

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế...

Tải về
03/2017/NQ-HĐND 23/05/2017

Hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm...

Tải về
04/NQ-TU 20/04/2017

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương...

Tải về
21/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Kế hoach phát triển kinh tế xã hội năm 2017

Tải về
27/2016/NQ-HĐND 14/12/2016

Chương trình kiên cố hóa Kênh mương tỉnh Quảng Trị, giai...

Tải về
32/2016/QH14 23/11/2016

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương...

Tải về
Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội 12/11/2015

Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc...

Tải về
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP 09/06/2015

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông...

Tải về
Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND 24/04/2014

Về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ...

Tải về
Nghị quyết số 02-NQ/HU 29/06/2012

Của Hội nghị lần thứ 8, BCH Đảng bộ huyện Hải Lăng (khóa...

Tải về
Nghị quyết số 02-NQ/HU của Hội nghị lần thứ 8, BCH Đảng bộ huyện Hải Lăng (khóa XIV) 29/06/2012

về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng...

Tải về
Nghị quyết số 40/NQ-DUSNN của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT khóa V 25/06/2012

về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Tải về
Nghị quyết 24/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính Phủ 27/10/2008

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị...

Tải về