Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu - 18/12/2015 02:18
Đồng chí HÀ SỸ ĐỒNG, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị trả lời phỏng vấn
Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh
Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh
 Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo, điều hành tập trung, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chương trình đã đạt được những kết quả quan trọng. Xây dựng NTM trở thành phong trào với quy mô lớn, huy động cả hệ thống chính trị các cấp và đông đảo nhân dân tham gia. Nhận thức của phần lớn cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM có chuyển biến rõ rệt. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được phát huy. Ý thức, trách nhiệm của người dân ngày càng được nâng cao. Phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng NTM được các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng, lan tỏa trên khắp các vùng nông thôn. Qua đó đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp xây dựng NTM. 

Ban chỉ đạo (BCĐ) nông thôn mới các cấp đã quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xác định chương trình NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Công tác, tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình được quan tâm thực hiện kịp thời, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh. 

Trong 5 năm qua, tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng NTM là 6.915.253 triệu đồng, trong đó nguồn lực đóng góp của nhân dân bằng tiền mặt, công lao động và hiện vật quy ra tiền 1.153.700 triệu đồng. Bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, văn minh hơn. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp. Thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Môi trường khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững. Đến cuối năm 2015 có 18/117 xã đạt chuẩn NTM (đạt 15,3%). Mức đạt tiêu chí NTM bình quân từ 3,6 tiêu chí/xã năm 2010 đến nay đã đạt bình quân 11,7 tiêu chí/ xã; mức tăng tiêu chí bình quân qua các năm từ 1-2 tiêu chí. Các tiêu chí khó như thu nhập, hộ nghèo, cơ sở hạ tầng ngày càng được tăng lên về số xã đạt chuẩn. 

- Thưa đồng chí! Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, quá trình xây dựng NTM tại tỉnh Quảng Trị gặp những khó khăn, hạn chế như thế nào? Trong giai đoạn mới, tỉnh có giải pháp gì để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM? 

- Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế, đó là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức rõ và đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và nội dung của chương trình; còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước; ý thức tự giác, chủ động tham gia xây dựng NTM chưa cao, sự vào cuộc của doanh nghiệp chưa mạnh mẽ. Chất lượng đồ án quy hoạch và đề án NTM còn nặng về tính toán đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đúng mức tới phát triển sản xuất, văn hoá, bảo vệ môi trường, giải pháp thực hiện, tính toán huy động nguồn lực còn thiếu tính thực tiễn. 

 Đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh: PV


Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung đồ án quy hoạch và đề án NTM cho phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch kinh tế- xã hội của tỉnh, huyện, xã chậm được chỉ đạo triển khai thực hiện, do đó còn nhiều vướng mắc trong xác định nội dung đầu tư và lộ trình đạt chuẩn NTM. Mô hình sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, giá trị gia tăng chưa cao. Việc ứng dụng và triển khai công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế. 

Mặt khác, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn ít, chiếm 11,8% tổng số doanh nghiệp, hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lượng doanh nghiệp có quy mô lớn, có liên kết với nông dân còn ít. Hiệu quả hoạt động của HTX, THT chưa cao, chưa thể hiện rõ nét vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế hộ. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu xã hội. Công tác giảm nghèo thiếu bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, nguy cơ tái nghèo còn cao. Điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có mặt còn hạn chế. Đời sống dân cư ở một số vùng nông thôn và miền núi, vùng bãi ngang ven biển còn khó khăn. 

Ngoài ra, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức việc trao quyền tham gia của người dân trong thực hiện một số nội dung xây dựng NTM, đặc biệt là tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng NTM chưa được thực hiện đúng mức. Nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng NTM của các địa phương. Nguồn ngân sách trực tiếp cho chương trình chưa đạt kế hoạch đề ra. Môi trường nông thôn mặc dù đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc xử lý chất thải và rác thải khu vực nông thôn. 

Kết quả xây dựng NTM không đồng đều giữa các địa phương, các xã ở khu vực miền núi mức đạt còn thấp, chất lượng đạt chuẩn một số tiêu chí còn thiếu bền vững. Một số tiêu chí cơ sở hạ tầng thiết yếu đạt chuẩn còn ở mức thấp như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa...Việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hình thành văn hóa ứng xử văn minh trong cộng đồng nông thôn chưa rõ nét... 

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu thời gian tới xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ấm no, hạnh phúc, dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; rà soát điều chỉnh các tiêu chí phù hợp với điều kiện đặc thù từng vùng. 

Theo đó, cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM; phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội nông thôn; tiếp tục triển khai chương trình khoa học- công nghệ phục vụ xây dựng NTM. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch sang công nghiệp và dịch vụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện xóa đói giảm nghèo xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, hình thành các làng văn hóa kiểu mẫu. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; chất lượng hệ thống chính trị; giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn. Lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho thực hiện chương trình xây dựng NTM. 

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo phong trào xây dựng NTM mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng NTM, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện chương trình. 

- Xin cảm ơn đồng chí! 

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
57/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
16,01
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu 
(xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính: đạt chuẩn ntm kiểu mẫu năm 2019)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay2,305
  • Tháng hiện tại35,280
  • Tổng lượt truy cập4,794,320
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây