Huyện Vĩnh Linh, điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Thứ tư - 16/04/2014 22:32
Vĩnh Linh (Quảng Trị), đơn vị truyền thống anh hùng. Huyện văn hoá truyền thống cách mạng, cần cù, hăng say trong lao động, sản xuất, đa dạng trong phát triển mô hình kinh tế…
Một góc huyện Vĩnh Linh
Một góc huyện Vĩnh Linh
          Năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định. Thực hiện kết luận số 24 KL/HU ngày 27/12/2013 tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ 14, khóa 17 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh.

          Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2013. Xã đạt từ 15 - 19 tiêu chí 4 xã, (Trong đó có 01 xã đã đạt được 16 tiêu chí là xã Vĩnh Kim và 03 xã đạt 15 tiêu chí là xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thủy), đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 7 xã, đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 6 xã, đạt dưới 5 tiêu chí: 2 xã. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới cần được phổ biến, nhân rộng như “Mô hình phân nhóm công việc gắn với trách nhiệm xây dựng NTM” của xã Vĩnh Thủy, “Mô hình thắp sáng đường quê” của xã Vĩnh Thạch. Hệ thống chỉ đạo, quản lý NTM từ cấp huyện đến tận thôn bản đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo sự điều hành, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động. Hiện trạng nông thôn mới của tất cả các xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét so với cuối thời điểm năm 2012, nhiều xã đã đạt được các tiêu chí về thu nhập, lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Điểm sáng cây hồ tiêu, cây cao su, các mô hình SXNN nâng cao thu nhập của nguời dân bình quân đạt 23,5 triệu đồng. Đã quy hoạch khu dân cư, vùng sản xuất khá đồng bộ sớm hơn các địa phương khác. Các xã, thôn, bản cũng đã triển khai lồng ghép các hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới qua các cuộc hội họp, lấy ý kiến nhân dân. Phối hợp với các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội ở địa phương phát động thực hiện “Chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới giữa các thôn, bản, các đoàn thê. Năm 2013, toàn huyện đã tổ chức được 111 đợt trong đó có 02 đợt cấp huyện với lượng tham gia là 130 người, tuyên truyền ở xã tới 16.466 người dân. Phối hợp với văn phòng điều phối của tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xây dựng nông thôn mới cho 120 cán bộ xã, trực tiếp tổ chức 05 lớp tập huấn cho cán bộ câp thôn, bản với 260 học viên tham gia. Tổ chức được 47 lớp với số lượng học viên là 1.785. Trong đó số lao động có việc làm sau học nghề là 1.335. Đề án xây dựng nông thôn mới, 13 xã đã thẩm định hoàn thiện được phê duyệt (Vĩnh Kim, Vĩnh Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hiền, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Thành, Vĩnh Tân, Vĩnh Giang, Vĩnh Tú, Vĩnh Long.

           Huy động nguồn lực XDNTM của địa phương, các chương trình dự án trên địa bàn nông thôn tổng vốn: 303.320,775 triệu đồng. Trong đó vốn trực tiếp thực hiện chương trình nông thôn mới (Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã): 41.408,81 triệu đồng chiếm 13,6 % tổng vốn huy động được. Vốn lồng ghép: 184.436 triệu đồng chiếm 60,8 % tổng vốn. Vốn tín dụng: 3.200 triệu đồng chiếm 1,1%. Vốn doanh nghiệp, HTX: 37.786 triệu đồng chiếm 12,5 %. Vốn dân góp và vốn khác ( quy ra tiền): 36.472 triệu đồng chiếm 12%. Xã Vĩnh Thạch, được Chủ tịch nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Công ty cố phần chứng khoán Sài gòn đã hỗ trợ 100 con bò giống cho 50 hộ nghèo, trị giá 2.200 triệu đồng; Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội hỗ trợ 1000 tấn xi măng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trị giá 1.180 triệu đồng.

          Theo quyết định số 04/QĐ - UBNĐ ngày 29/01/2013 của ƯBND tỉnh Quảng Trị về phân bổ kế hoạch vốn năm 2013 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các địa phương, UBND tỉnh đã phân bổ cho 6 xã điểm với mức vốn 960 triệu đồng từ nguồn CTMT nông thôn mới hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, bình quân 160 triệu đồng/xã) và 2.208 triệu đồng (bình quân 368 triệu đồng/xã) hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

         Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất: UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã căn cứ đề án xây dựng nông thôn mới và khảo sát nhu cầu phát triển sản xuất của đa số người dân để xây dựng các đề án phát triển sản xuất trình ƯBND huyện phê duyệt hạng mục. Đến nay 6/6 xã điểm đã lựa chọn được 9 mô hình (Vĩnh Kim: 04; Vĩnh Trung: 01; Vĩnh Thạch: 01; Vĩnh Hiền: 01, Vĩnh Thủy: 01; Vĩnh Lâm: 01) đã hoàn thành thẩm định và trả kết quả cho xã. Trong đó vốn dân góp để thực hiện 9 mô hình lên đến 11.998.563.600 đồng. Các xã đã lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu vào xây dựng cơ bản của địa phương, tập trung chủ yếu cho các công trình giao thông, thủy lợi. Xây dựng giao thông nông thôn: Xã Vĩnh Kim, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thạch. Xây dựng kênh mương: Xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Trung Xây dựng trụ sở: Xã Vĩnh Lâm.

        Bên canh những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, còn đó không ít những khó khăn như phê duyệt đề án gặp một số vướng mắc. Chủ đầu tư chậm chỉnh sửa và hoàn thiện đề án. Các xã thuộc 3 xã vùng núi và 4 xã vùng ven biễn bãi ngang gặp phải nhiều lý do khó khăn khách quan quy hoạch xây dựng nông thôn mới được lồng ghép với quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái biển đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quy mô vốn quá lớn nằm ngoài tầm kiếm soát của xã nên khó xây dựng đề án đề thực hiện (Vĩnh Thái). Mặt bằng kinh tế thấp nên cần nguồn vốn rất lớn để quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển, trong khi nội lực của xã không có, khả năng huy động các nguồn vốn khác cũng khó thực hiện được (như xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà). Vì vậy việc xây dựng một đề án phù với tình hình thực tế của những xã này cũng gặp khó. Sự tác động biến đổi thời tiết, bão lụt, suy thoái kinh tế tác động đến tiến độ xây dựng nông thôn mới.

         Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2014 của UBND huyện Vĩnh Linh xác định mục tiêu như sau: 100% xã sẽ hoàn thành việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 02 xã sẽ hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch); 02 xã sẽ hoàn thành 17 đến 18 tiêu chí (Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy), 04 xã đạt trên 15 tiêu chí; 07 xã đạt trên 10 đến 14 tiêu chí; 04 xã đạt từ 05 đến 09 tiêu chí. Cần tăng kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các địa phương. Điều chỉnh quy chuẩn về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 6), nhất là vùng miền núi, miền biến trong giai đoạn hiện nay. Ban hành hướng dẫn cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án cho xây dựng nông thôn mới và các thủ tục thanh toán theo hướng đơn giản hóa các thủ hành chính.

          Thông tin, tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân và nông thôn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về xây dựng nông thôn mới. Phát hiện kịp thời và nhân rộng các cách làm hay, các mô hình xây dựng nông thôn mới sáng tạo, có hiệu quả tốt trong cộng đồng dân cư nông thôn. Đề án hoàn thành thâm định và phê duyệt, thực hiện các nội dung về phát triến sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác giải ngân các nguồn vốn và lồng ghép các chương trình dự án tại các xã. Các tổ chức và các doanh nghiệp đỡ đầu, hỗ trợ cho phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý, xây dựng nông thôn mới cho cán bộ thôn, bản. Phòng LĐ - TB&XH tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Gắn công tác đào tạo nghề với các đề án tạo việc làm, đề án giảm nghèo, đề án hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên…

Nguồn tin: phuongnam.net.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Con số ấn tượng
49/101
Là số xã đạt chuẩn Nông thôn mới
15,53
Là số tiêu chí đạt bình quân của tỉnh
01/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
(huyện Cam Lộ -đạt chuẩn năm 2019)
3 xã đạt chuẩn kiểu mẫu 
(xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính: đạt chuẩn ntm kiểu mẫu năm 2019)
Liên kế website
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay3,981
  • Tháng hiện tại12,732
  • Tổng lượt truy cập4,137,056
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây